HRIS@Korat2

 • ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอ จำนวน 174 ราย | แสดงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
  ** ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนอีเมล์ สพป.นครราชสีมา เขต2 http://gsuite.korat2.go.th
  นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง
  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
  นางจรัญญา หงษ์แปลง
  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
  นายเสน่ห์ ธีระกุล
  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์
  นายโกเมน แตงกระโทก
  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง
  นางสราญรัตน์ ชิโกศรี
  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
  นายประเสริฐ นันกระโทก
  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา
  นายกงไกร สง่าเนตร
  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านทองหลาง
  นายปริญญา โพธินา
  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
  นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
  โรงเรียนวัดเหมสูง
  นายสุเทพ จันทีนอก
  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
  นายหนูชวน มุงคุณคำชาว
  โรงเรียนบ้านโคกพระ
  นายกฤชฐา ดอนกระโทก
  โรงเรียนวัดหนองจอก
  โทร 08-1977-6647 kridchatha.do@korat2.go.th
  นายชำนาญ นาคศิริ
  โรงเรียนวัดหนองพลวง
  น.ส.พิมพิมุก ผดุงฐิติพันธ์
  โรงเรียนไทรทอง
  นายนิเวช ช่างทำ
  โรงเรียนบ้านดงพลอง
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
  นางสำราญ เถกระโทก
  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
  โทร 09-3952-2216 samran.th@korat2.go.th
  นายอำนวย บุราณรมย์
  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
  นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา
  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว
  นายชิณกร เกษศิริ
  โรงเรียนขามสงเคราะห์
  นายปุณณรัตน์ ธำรงพัฒนารักษ์
  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
  นายเจษฎา สุปัญญเดชา
  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า
  นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง
  โรงเรียนบ้านหนองไผ่
  ว่าง
  โรงเรียนวัดหินมงคล
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านช่องโค
  ว่าที่ร.ต.สัญญา เขียวปาน
  โรงเรียนบ้านละกอ
  นางจงกล อาจหาญ
  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
  ว่าง
  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง
  นางนิติญา นิเรียงรัมย์
  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
  โทร 08-1789-5952 nitiya.ni@korat2.go.th