HRIS@Korat2

 • ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอ จำนวน 174 ราย | แสดงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
  ** ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนอีเมล์ สพป.นครราชสีมา เขต2 http://gsuite.korat2.go.th
  นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง
  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
  นางจรัญญา หงษ์แปลง
  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
  นายเสน่ห์ ธีระกุล
  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์
  นายโกเมน แตงกระโทก
  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง
  นายคำพอ สมบัติภูธร
  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
  นายประเสริฐ นันกระโทก
  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา
  นายอนันต์ สุวรรณะ
  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
  นายเจษฎา พิมพ์ชารีย์
  โรงเรียนบ้านทองหลาง
  นายปริญญา โพธินา
  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
  นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
  โรงเรียนวัดเหมสูง
  นายสุเทพ จันทีนอก
  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
  นายหนูชวน มุงคุณคำชาว
  โรงเรียนบ้านโคกพระ
  นายกฤชฐา ดอนกระโทก
  โรงเรียนวัดหนองจอก
  โทร 08-1977-6647 kridchatha.do@korat2.go.th
  นายชำนาญ นาคศิริ
  โรงเรียนวัดหนองพลวง
  น.ส.พิมพิมุก ผดุงฐิติพันธ์
  โรงเรียนไทรทอง
  นายนิเวช ช่างทำ
  โรงเรียนบ้านดงพลอง