HRIS@Korat2

 • ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอ จำนวน 144 ราย | แสดงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
  ** ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนอีเมล์ สพป.นครราชสีมา เขต2 http://gsuite.korat2.go.th
  นายธรรมรงค์ ทองสุข
  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
  นางกาญจน์ญาดา สง่าเนตร
  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์
  นางศุภรินทร์ สุดหอม
  โรงเรียนบ้านสวนปอ
  นายโกเมน แตงกระโทก
  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง
  นายวีรวัฒน์ จตุรวงค์
  โรงเรียนบ้านหินโคน
  นายอำพร ทวรรณกุล
  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์
  นายสุเทพ จันทีนอก
  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
  นายชิณกร เกษศิริ
  โรงเรียนบ้านโคกพระ
  นายกงไกร สง่าเนตร
  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
  นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์
  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
  นายอภิบาล สุวรรณโคตร์
  โรงเรียนวัดหนองจอก
  นายอภิชาต สุทธิ
  โรงเรียนวัดหนองพลวง
  ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ พรมสู
  โรงเรียนไทรทอง
  นายนิเวช ช่างทำ
  โรงเรียนบ้านดงพลอง
  นายชนิกูล สว่างพล
  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
  โทร 08-1924-4489 chanikul.sa@korat2.go.th