HRIS@Korat2

 • แสดงหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 174 ราย
  ** ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนอีเมล์ สพป.นครราชสีมา เขต2 http://gsuite.korat2.go.th
  ค้นหาข้อมูล **ป้อนชื่อที่ต้องการค้นหา
  ที่ SMISCODE อำเภอ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์
  1. 30020007 จักราช 1 นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 08-9286-8892
  2. 30020009 จักราช 1 นางจรัญญา หงษ์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 09-3325-8366
  3. 30020010 จักราช 1 นายเสน่ห์ ธีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 08-1999-9830
  4. 30020011 จักราช 1 นายโกเมน แตงกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 08-1065-5804
  5. 30020012 จักราช 1 นางสราญรัตน์ ชิโกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 08-0353-5515
  6. 30020013 จักราช 1 นายประเสริฐ นันกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลวงพิทยา 09-6209-2577
  7. 30020014 จักราช 4 นายกงไกร สง่าเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 09-1831-5675
  8. 30020015 จักราช 4 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง --
  9. 30020016 จักราช 4 นายปริญญา โพธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐการุณวิทยา 08-2751-1681
  10. 30020017 จักราช 4 นายทนงศักดิ์ ยศกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมสูง 06-1165-1422
  11. 30020040 จักราช 4 นายสุเทพ จันทีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 09-3549-2277
  12. 30020041 จักราช 4 นายหนูชวน มุงคุณคำชาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพระ 08-9847-7057
  13. 30020042 จักราช 4 นายกฤชฐา ดอนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอก 08-1977-6647 kridchatha.do@korat2.go.th
  14. 30020043 จักราช 4 นายชำนาญ นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลวง 08-7875-4989
  15. 30020001 จักราช 3 น.ส.พิมพิมุก ผดุงฐิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทอง 09-8585-5001
  16. 30020002 จักราช 3 นายนิเวช ช่างทำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพลอง 09-6675-9424
  17. 30020003 จักราช 3 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ --
  18. 30020004 จักราช 3 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนารายณ์ --
  19. 30020005 จักราช 3 นายอำนวย บุราณรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 09-5895-2810
  20. 30020006 จักราช 3 นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 08-1185-5353
  21. 30020030 จักราช 2 นายชิณกร เกษศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสงเคราะห์ --
  22. 30020031 จักราช 2 นายปุณณรัตน์ ธำรงพัฒนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 09-9245-9454
  23. 30020028 จักราช 2 นายเจษฎา สุปัญญเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวังหว้า 08-1282-1628
  24. 30020029 จักราช 2 นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 08-4494-4866
  25. 30020027 จักราช 2 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินมงคล --
  26. 30020019 จักราช 2 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาพรม --
  27. 30020020 จักราช 2 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องโค --
  28. 30020021 จักราช 2 ว่าที่ร.ต.สัญญา เขียวปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละกอ 09-5618-4177
  29. 30020022 จักราช 2 นางจงกล อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 09-1828-7804
  30. 30020023 จักราช 2 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา --
  31. 30020025 จักราช 2 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง --
  32. 30020026 จักราช 2 นางนิติญา นิเรียงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำโรง 08-1789-5952 nitiya.ni@korat2.go.th
  33. 30020032 จักราช 3 นายสมเกียรติ พึ่งจันดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติวิทยา 09-1017-8008
  34. 30020033 จักราช 3 นางสำราญ เถกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทะยุง 09-3952-2216 samran.th@korat2.go.th
  35. 30020034 จักราช 3 นายปัญญา สังข์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพะไล 09-3329-3997
  36. 30020035 จักราช 3 นายภิสิทธิ์ สมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม 08-7959-6393
  37. 30020036 จักราช 3 นางวริศรา แก้วแกมเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง 08-6258-0726
  38. 30020037 จักราช 3 นายชนิกูล สว่างพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา 08-1924-4489
  39. 30020038 จักราช 3 น.ส.ภคนิตย์ นาสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแมว --
  40. 30020039 จักราช 3 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม --
  41. 30020044 จักราช 1 นายธรรมรงค์ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนปอ 08-1879-4996
  42. 30020045 จักราช 1 นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโคน 09-8831-5516 piyagul.pu@korat2.go.th
  43. 30020046 จักราช 1 นายอำพร ทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 09-1835-5469
  44. 30020047 จักราช 1 นางปราณี รูปจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน --
  45. 30020048 โชคชัย 3 จ.ส.ต.กุลศิริ อะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน 08-1049-7845 kulsiri.an@korat2.go.th
  46. 30020067 โชคชัย 3 นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 08-6261-9046 nuengrutai.pa@korat2.go.th
  47. 30020068 โชคชัย 3 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงไทย --
  48. 30020066 โชคชัย 3 นายสนอง ฝ่ายโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพระ 08-1976-3021
  49. 30020050 โชคชัย 3 นายมงคล สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะโค 08-1877-3849
  50. 30020051 โชคชัย 1 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร --
  51. 30020052 โชคชัย 1 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบิง --
  52. 30020053 โชคชัย 1 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ --
  53. 30020054 โชคชัย 1 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ --
  54. 30020070 โชคชัย 1 นายวุฒินันท์ หลงพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 08-1065-2876
  55. 30020055 โชคชัย 4 นายวิทูล เฉียบกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านเกวียน 08-6253-6299
  56. 30020056 โชคชัย 4 นายนิกร เพ็งลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม 08-1739-6229 nikron.pe@korat2.go.th
  57. 30020069 โชคชัย 1 นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอ่าง 08-6264-4918
  58. 30020057 โชคชัย 4 น.ส.สุรีย์พร พรมยกบัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน 08-1997-6644
  59. 30020071 โชคชัย 1 นายอำนาจ บรรจงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 08-1760-7829
  60. 30020072 โชคชัย 1 นายธนาทิต นวนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 08-5340-4109
  61. 30020073 โชคชัย 2 นายปรีชา อุตสาหพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนปอแดง 08-1999-1136
  62. 30020074 โชคชัย 2 นายวีระพล มาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 08-1879-0590 weerapon.ma@korat2.go.th
  63. 30020075 โชคชัย 2 นายบรรจบ ชวนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเกตุ 08-1074-1873
  64. 30020076 โชคชัย 2 นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดะแลง 08-6108-3381 wittaya.pl@korat2.go.th
  65. 30020077 โชคชัย 2 นายบุญจง เอี่ยมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอพราน 09-8413-5919
  66. 30020078 โชคชัย 2 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรึก --
  67. 30020081 โชคชัย 3 นายศรีเมือง อ่างลี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนพลับพลา 09-3323-5803 srimuang.an@korat2.go.th
  68. 30020082 โชคชัย 3 นายทองไทยแท้ ทองดีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกวิทยา 09-3937-2026 thongthaitae.th@korat2.go.th
  69. 30020083 โชคชัย 3 นายทวีวิทย์ ยังทินนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกลาง 08-9574-9036
  70. 30020084 โชคชัย 3 นายสุวิทย์ ครึกกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 08-0731-3686 suwit.k@korat2.go.th
  71. 30020079 โชคชัย 3 นายณัฐพล ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์ 08-8583-3594
  72. 30020080 โชคชัย 3 นายพิเชษฐ วันทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดสวาย 06-3459-5259 pichet.wa@korat2.go.th
  73. 30020064 โชคชัย 2 นายศุภชัย นารีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอนไพล 08-7239-9125
  74. 30020065 โชคชัย 2 นายไพรวัลย์ ขยายวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 08-1164-8913
  75. 30020060 โชคชัย 2 นางอังคณา ภิญโญยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 08-1966-3044
  76. 30020061 โชคชัย 2 นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจด 08-4479-9011 kiattipong.la@korat2.go.th
  77. 30020062 โชคชัย 2 นายศิริชัย โอมฤก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 08-1976-1746
  78. 30020063 โชคชัย 2 น.ส.ฆณภัส ชีใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพชร 08-7076-6110
  79. 30020086 โชคชัย 4 นายจิรายุทธ สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 06-5268-9441 jirayut.su@korat2.go.th
  80. 30020087 โชคชัย 4 นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 09-8096-4747
  81. 30020058 โชคชัย 4 นายชาญชัย พงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 08-1760-3506
  82. 30020085 โชคชัย 4 น.ส.วาชินี บุญญพาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลม 08-1321-6245
  83. 30020059 โชคชัย 4 นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก 08-5055-7671
  84. 30020135 หนองบุญมาก 2 นายมาณัฐพล อุปวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ --
  85. 30020139 หนองบุญมาก 3 ว่าที่ร.ต.กิตติพงษ์ พรมสู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก 06-5312-6944
  86. 30020136 หนองบุญมาก 2 นางภู่เพชร บุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระซาง 08-7239-9125
  87. 30020137 หนองบุญมาก 3 นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 08-1389-8498
  88. 30020138 หนองบุญมาก 3 นายอุทัย เหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 08-6581-9812
  89. 30020157 หนองบุญมาก 1 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสารเพชร --
  90. 30020156 หนองบุญมาก 1 นางรมิตา สีมาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกระโทก 08-9582-6211
  91. 30020153 หนองบุญมาก 1 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระมะค่า --
  92. 30020155 หนองบุญมาก 1 นายชาญณรงค์ มากพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 08-9845-2377
  93. 30020154 หนองบุญมาก 1 นายบัญชา ชิณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก --
  94. 30020152 หนองบุญมาก 1 นายอนุชิต ป่วงกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 08-1760-6872 anuchit.pa@korat2.go.th
  95. 30020142 หนองบุญมาก 3 นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะแบก 08-1999-4634 supphadit.bo@korat2.go.th
  96. 30020143 หนองบุญมาก 3 น.ส.รัฐณีรนุช นามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน --
  97. 30020144 หนองบุญมาก 3 นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระ --
  98. 30020145 หนองบุญมาก 3 นายสมพร พานอิ่มมะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารภี 06-3765-5647
  99. 30020146 หนองบุญมาก 2 นายสิทธิพล รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอกขาม 08-6581-9812
  100. 30020148 หนองบุญมาก 2 นายชาลี แดงหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 08-9945-9822 chalee.da@korat2.go.th
  101. 30020147 หนองบุญมาก 2 นายสงวน มูลนิธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 08-1876-5512
  102. 30020149 หนองบุญมาก 2 นายนฤชา ดุจจานุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร 09-1834-0239
  103. 30020150 หนองบุญมาก 2 นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 08-7846-6054
  104. 30020151 หนองบุญมาก 2 นายสมเด็จ ภิญโญยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทียมนครวิทยา 08-9428-2239
  105. 30020158 หนองบุญมาก 1 นางอภิสรา สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 08-4431-8269
  106. 30020159 หนองบุญมาก 1 นางสุพรรนณี วิมลธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก 08-5764-6794
  107. 30020160 หนองบุญมาก 1 น.ส.ละเอียด แซ่คู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด --
  108. 30020140 หนองบุญมาก 3 นายสุริยา แสนท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงเขว้า 08-6260-4072
  109. 30020141 หนองบุญมาก 3 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน --
  110. 30020102 ห้วยแถลง 1 นายวีรชัชช์ นิลทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 06-1258-9273
  111. 30020103 ห้วยแถลง 4 น.ส.ศิริพร วีระชัยรัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง 09-3136-3189
  112. 30020104 ห้วยแถลง 4 นายบัญชา ท่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 08-5775-7423
  113. 30020105 ห้วยแถลง 4 นายประสาท แป้นนางรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 08-9849-3048 prasat.pa@korat2.go.th
  114. 30020107 ห้วยแถลง 4 ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ บุญซำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว 08-7869-4677 suwit.bo@korat2.go.th
  115. 30020108 ห้วยแถลง 4 นายวีรวัฒน์ จตุรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 09-0262-3535
  116. 30020106 ห้วยแถลง 4 นายสำราญ ฝากไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่ 09-8743-0330
  117. 30020089 ห้วยแถลง 3 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่าเลือด --
  118. 30020090 ห้วยแถลง 3 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น --
  119. 30020123 ห้วยแถลง 1 นางภนิตา เศรษฐคุณากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน 06-4353-5654
  120. 30020092 ห้วยแถลง 3 น.ส.จงจิตต์ จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทำนบ 08-9864-7542
  121. 30020122 ห้วยแถลง 1 นางจันทร์จิรา วาปีทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง 08-9846-0160
  122. 30020120 ห้วยแถลง 2 นายสิทธิชัย อรรคบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพลวง 09-0271-6200 sitthichai.ak@korat2.go.th
  123. 30020121 ห้วยแถลง 2 นางสุชาดา คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 04-4399-055 suchada.kh@korat2.go.th
  124. 30020116 ห้วยแถลง 2 นายสมศักดิ์ จำปาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองรัง 08-9846-2954 somsak.ch@korat2.go.th
  125. 30020117 ห้วยแถลง 2 นายสากล พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ 06-5395-9736
  126. 30020118 ห้วยแถลง 2 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา --
  127. 30020119 ห้วยแถลง 2 น.ส.วิภาวดี ปัจจัยโก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 08-9844-6957
  128. 30020115 ห้วยแถลง 2 นายสะอาด ระติเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 08-1999-0276
  129. 30020093 ห้วยแถลง 3 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมศรี --
  130. 30020094 ห้วยแถลง 3 นายสมดี พรหนองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 08-7260-7876
  131. 30020095 ห้วยแถลง 3 นายฉลอง จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 08-9849-5291
  132. 30020096 ห้วยแถลง 3 นายสุรทิน โตหมื่นไวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 08-6244-6168 suratin.to@korat2.go.th
  133. 30020097 ห้วยแถลง 3 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ --
  134. 30020098 ห้วยแถลง 3 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนา --
  135. 30020099 ห้วยแถลง 3 นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะคุ 09-1020-3702
  136. 30020111 ห้วยแถลง 4 นายสามารถ ขวัญใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 08-2869-8876
  137. 30020112 ห้วยแถลง 4 นายไพฑูรย์ เทือกเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแกรง 06-1715-3445 paithon.te@korat2.go.th
  138. 30020113 ห้วยแถลง 4 ส.ต.ต.อุดม สกิจขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขา 08-0168-3991
  139. 30020114 ห้วยแถลง 4 นายสินประเสริฐ เวหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาย 06-1023-8045
  140. 30020109 ห้วยแถลง 4 นายสุรพล หมื่นโยชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 09-5497-6216 surapon.mu@korat2.go.th
  141. 30020110 ห้วยแถลง 4 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง --
  142. 30020124 ห้วยแถลง 1 นายอาริยะ วาทไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 06-2347-0933
  143. 30020100 ห้วยแถลง 1 นายเกรียงไกร จุฬารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก 08-5479-0121 kriangkrai.ju@korat2.go.th
  144. 30020126 ห้วยแถลง 1 นายอุดร พนมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนหอม 08-9286-2415
  145. 30020127 ห้วยแถลง 1 นายระติเดช ทับแสนลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข 09-7335-5797
  146. 30020101 ห้วยแถลง 1 นายสุวิทย์ จงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 08-8354-2248
  147. 30020125 ห้วยแถลง 1 นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปอ 09-4232-5164 thanitphong.ch@korat2.go.th
  148. 30020131 ห้วยแถลง 2 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด --
  149. 30020132 ห้วยแถลง 2 นายอนุวัตน์ วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ 09-8103-6030 anuwat.wi@korat2.go.th
  150. 30020133 ห้วยแถลง 2 นางธนิตา ปัดตาเทสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระมะค่า 09-0375-7891
  151. 30020134 ห้วยแถลง 2 น.ส.ณิชนันท์ นิติสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลอง 09-1828-5462 nitchanan.ni@korat2.go.th
  152. 30020128 ห้วยแถลง 1 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน --
  153. 30020129 ห้วยแถลง 2 นายธนิต แทนสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน 08-8580-2691
  154. 30020130 ห้วยแถลง 2 นายสหพันธ์ เปาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด 09-6306-5633 sahaphan.pa@korat2.go.th
  155. 30020165 เฉลิมพระเกียรติ 1 นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 06-2749-9362
  156. 30020161 เฉลิมพระเกียรติ 1 นายจีรวัฒน์ เกตศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูด 08-2756-9841
  157. 30020166 เฉลิมพระเกียรติ 1 นายวิทยา จิตเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 09-7326-3814
  158. 30020167 เฉลิมพระเกียรติ 1 นายชวาล สุดเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนตาวิทย์ 08-8583-0019
  159. 30020162 เฉลิมพระเกียรติ 1 นายสุนัย บรรจงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 08-1760-7705
  160. 30020163 เฉลิมพระเกียรติ 1 นายนิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรมาตุคลา 08-7965-4835
  161. 30020164 เฉลิมพระเกียรติ 1 นายสุทธิรักษ์ ชวนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานประชาสันต์ 06-3765-8181 sutthiruk.ch@korat2.go.th
  162. 30020172 เฉลิมพระเกียรติ 2 นายประสิทธิ์ เดชครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดรวง 08-1878-5706
  163. 30020173 เฉลิมพระเกียรติ 2 นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 08-1790-7177
  164. 30020174 เฉลิมพระเกียรติ 2 นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลักได 06-4457-2719
  165. 30020175 เฉลิมพระเกียรติ 2 นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมานมิตรวิทยา --
  166. 30020176 เฉลิมพระเกียรติ 2 นายเทวินทร์ แจ้งไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ --
  167. 30020177 เฉลิมพระเกียรติ 1 นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกวังวนวิทยา 08-1725-9407
  168. 30020178 เฉลิมพระเกียรติ 1 นายฐณัฐ เกรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 08-1977-5306
  169. 30020179 เฉลิมพระเกียรติ 1 นางธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 06-3626-9747 thammarat.ra@korat2.go.th
  170. 30020180 เฉลิมพระเกียรติ 1 นายรุ่งโรจน์ พรหมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง 08-9949-6608
  171. 30020168 เฉลิมพระเกียรติ 2 นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันผม 08-9232-9006
  172. 30020169 เฉลิมพระเกียรติ 2 นายสายยนต์ อ่อนคำสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ 09-4763-7654
  173. 30020170 เฉลิมพระเกียรติ 2 นายเศรษฐเมธ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 08-6877-1653 setthamet.ph@korat2.go.th
  174. 30020171 เฉลิมพระเกียรติ 2 --ว่าง-- ผู้อำนวยการโรงเรียนภูทองวิทยา --