HRIS@Korat2

ข้อมูลโรงเรียน>> อำเภอ
อำเภอ จำนวน 174 โรงเรียน จากทั้งหมด 174 โรงเรียน
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด
ที่ โรงเรียน ศูนย์เครือข่าย จำนวนนักเรียน ผอ. รอง ผอ. ข้าราชการครู รวม ขนาดตามเกณฑ์ย้าย ผอ.
1  30020001 ไทรทอง จักราช 3
106
1
0
6
7
ขนาดเล็ก
2  30020002 บ้านดงพลอง จักราช 3
179
1
0
9
10
ขนาดเล็ก
3  30020003 บ้านทรัพย์เจริญ จักราช 3
30
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
4  30020004 บ้านพระนารายณ์ จักราช 3
127
1
0
12
13
ขนาดเล็ก
5  30020005 บ้านหนองขามน้อย จักราช 3
146
1
0
9
10
ขนาดเล็ก
6  30020006 วัดหนองบัวยอดแก้ว จักราช 3
116
1
0
6
7
ขนาดเล็ก
7  30020007 จักราชราษฎร์สามัคคี จักราช 1
749
1
1
30
32
ขนาดกลาง
8  30020009 บ้านตะกุดเครือปลอก จักราช 1
146
1
0
7
8
ขนาดเล็ก
9  30020010 บ้านโนนพฤกษ์ จักราช 1
92
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
10  30020011 บ้านหนองบัวกลาง จักราช 1
124
1
0
8
9
ขนาดเล็ก
11  30020012 บ้านหนองนกกวัก จักราช 1
113
1
0
6
7
ขนาดเล็ก
12  30020013 หนองพลวงพิทยา จักราช 1
116
1
0
6
7
ขนาดเล็ก
13  30020014 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ จักราช 4
312
1
0
15
16
ขนาดเล็ก
14  30020015 บ้านทองหลาง จักราช 4
34
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
15  30020016 รัฐการุณวิทยา จักราช 4
241
1
0
10
11
ขนาดเล็ก
16  30020017 วัดเหมสูง จักราช 4
121
1
0
8
9
ขนาดเล็ก
17  30020019 บ้านโนนตาพรม จักราช 2
105
0
0
6
6
ขนาดเล็ก
18  30020020 บ้านช่องโค จักราช 2
77
0
0
5
5
ขนาดเล็ก
19  30020021 บ้านละกอ จักราช 2
267
1
0
15
16
ขนาดเล็ก
20  30020022 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ จักราช 2
64
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
21  30020023 อรพิมพ์วิทยา จักราช 2
122
1
0
8
9
ขนาดเล็ก
22  30020025 บ้านโกรกไม้แดง จักราช 2
17
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
23  30020026 บ้านโคกสำโรง จักราช 2
106
1
0
6
7
ขนาดเล็ก
24  30020027 วัดหินมงคล จักราช 2
80
0
0
4
4
ขนาดเล็ก
25  30020028 บ้านบุวังหว้า จักราช 2
140
1
0
8
9
ขนาดเล็ก
26  30020029 บ้านหนองไผ่ จักราช 2
124
1
0
8
9
ขนาดเล็ก
27  30020030 ขามสงเคราะห์ จักราช 2
69
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
28  30020031 ชุมชนสว่างวิทยา จักราช 2
388
1
0
20
21
ขนาดเล็ก
29  30020032 ชาติวิทยา จักราช 3
240
1
0
11
12
ขนาดเล็ก
30  30020033 บ้านโนนทะยุง จักราช 3
43
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
31  30020034 บ้านโนนพะไล จักราช 3
145
1
0
8
9
ขนาดเล็ก
32  30020035 บ้านหนองขาม จักราช 3
153
1
0
13
14
ขนาดเล็ก
33  30020036 ราษฎร์บำรุง จักราช 3
31
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
34  30020037 สามัคคีวิทยา จักราช 3
33
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
35  30020038 บ้านหนองแมว จักราช 3
53
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
36  30020039 วัดหนองนกคุ่ม จักราช 3
103
1
0
7
8
ขนาดเล็ก
37  30020040 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช 4
285
1
0
16
17
ขนาดเล็ก
38  30020041 บ้านโคกพระ จักราช 4
117
1
0
7
8
ขนาดเล็ก
39  30020042 วัดหนองจอก จักราช 4
94
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
40  30020043 วัดหนองพลวง จักราช 4
198
1
0
10
11
ขนาดเล็ก
41  30020044 บ้านสวนปอ จักราช 1
66
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
42  30020045 บ้านหินโคน จักราช 1
149
1
0
12
13
ขนาดเล็ก
43  30020046 เสมาอุปถัมภ์ จักราช 1
295
1
0
17
18
ขนาดเล็ก
44  30020047 บ้านหนองจระเข้หิน จักราช 1
97
0
0
6
6
ขนาดเล็ก
45  30020048 บ้านดอน โชคชัย 3
61
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
46  30020050 วัดพะโค โชคชัย 3
57
1
0
6
7
ขนาดเล็ก
47  30020051 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย 1
1728
1
0
69
70
ขนาดใหญ่
48  30020052 บ้านบิง โชคชัย 1
67
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
49  30020053 บ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย 1
90
0
0
4
4
ขนาดเล็ก
50  30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย 1
294
1
0
11
12
ขนาดเล็ก
51  30020055 บ้านด่านเกวียน โชคชัย 4
381
1
0
17
18
ขนาดเล็ก
52  30020056 บ้านตูม โชคชัย 4
110
1
0
6
7
ขนาดเล็ก
53  30020057 บ้านหนองบอน โชคชัย 4
155
1
0
13
14
ขนาดเล็ก
54  30020058 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) โชคชัย 4
227
1
0
15
16
ขนาดเล็ก
55  30020059 บ้านหนองกก โชคชัย 4
303
1
0
15
16
ขนาดเล็ก
56  30020060 ชลประทานบ้านกอโจด โชคชัย 2
244
1
0
15
16
ขนาดเล็ก
57  30020061 บ้านโจด โชคชัย 2
93
1
0
6
7
ขนาดเล็ก
58  30020062 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา โชคชัย 2
99
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
59  30020063 บ้านโนนเพชร โชคชัย 2
40
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
60  30020064 ชุมชนดอนไพล โชคชัย 2
133
1
0
9
10
ขนาดเล็ก
61  30020065 ชลประทานนาตลิ่งชัน โชคชัย 2
197
1
0
14
15
ขนาดเล็ก
62  30020066 บ้านบึงพระ โชคชัย 3
146
1
0
13
14
ขนาดเล็ก
63  30020067 บ้านท่าลาดขาว โชคชัย 3
99
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
64  30020068 บ้านบึงไทย โชคชัย 3
60
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
65  30020069 บ้านท่าอ่าง โชคชัย 1
211
1
0
14
15
ขนาดเล็ก
66  30020070 บ้านกุดโบสถ์ โชคชัย 1
41
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
67  30020071 บ้านดอนพราหมณ์ โชคชัย 1
101
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
68  30020072 บ้านหนองเสาเดียว โชคชัย 1
69
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
69  30020073 บ้านโนนปอแดง โชคชัย 2
75
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
70  30020074 บ้านโค้งกระโดน โชคชัย 2
41
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
71  30020075 บ้านดอนเกตุ โชคชัย 2
137
1
0
9
10
ขนาดเล็ก
72  30020076 บ้านดะแลง โชคชัย 2
32
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
73  30020077 บ้านปอพราน โชคชัย 2
297
1
0
16
17
ขนาดเล็ก
74  30020078 บ้านหนองปรึก โชคชัย 2
97
1
0
8
9
ขนาดเล็ก
75  30020079 บ้านปรางค์ โชคชัย 3
68
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
76  30020080 วัดกุดสวาย โชคชัย 3
40
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
77  30020081 ชุมชนพลับพลา โชคชัย 3
68
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
78  30020082 บ้านกอกวิทยา โชคชัย 3
67
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
79  30020083 บ้านคลองกลาง โชคชัย 3
73
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
80  30020084 บ้านท่าตะเคียน โชคชัย 3
57
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
81  30020085 บ้านละลม โชคชัย 4
291
1
0
16
17
ขนาดเล็ก
82  30020086 บ้านกุดจอกน้อย โชคชัย 4
64
0
0
4
4
ขนาดเล็ก
83  30020087 บ้านกุดจอกใหญ่ โชคชัย 4
122
1
0
8
9
ขนาดเล็ก
84  30020089 บ้านซ่าเลือด ห้วยแถลง 3
40
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
85  30020090 บ้านโนนขี้ตุ่น ห้วยแถลง 3
36
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
86  30020092 บ้านหัวทำนบ ห้วยแถลง 3
171
1
0
15
16
ขนาดเล็ก
87  30020093 บ้านจอมศรี ห้วยแถลง 3
35
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
88  30020094 บ้านหนองม่วงหวาน ห้วยแถลง 3
286
1
0
21
22
ขนาดเล็ก
89  30020095 บ้านหนองม่วงใหญ่ ห้วยแถลง 3
128
1
0
13
14
ขนาดเล็ก
90  30020096 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ห้วยแถลง 3
58
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
91  30020097 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ห้วยแถลง 3
66
0
0
4
4
ขนาดเล็ก
92  30020098 วัดหนองนา ห้วยแถลง 3
103
0
0
10
10
ขนาดเล็ก
93  30020099 บ้านนาตะคุ ห้วยแถลง 3
136
1
0
9
10
ขนาดเล็ก
94  30020100 บ้านตะโก ห้วยแถลง 1
95
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
95  30020101 บ้านหนองไผ่ ห้วยแถลง 1
121
1
0
7
8
ขนาดเล็ก
96  30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย ห้วยแถลง 1
195
1
0
14
15
ขนาดเล็ก
97  30020103 บ้านโนนทอง ห้วยแถลง 4
143
1
0
14
15
ขนาดเล็ก
98  30020104 บ้านโนนสำราญ ห้วยแถลง 4
82
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
99  30020105 บ้านเมืองพลับพลา ห้วยแถลง 4
58
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
100  30020106 บ้านท่าลี่ ห้วยแถลง 4
266
1
0
12
13
ขนาดเล็ก
101  30020107 บ้านสระแก้ว ห้วยแถลง 4
44
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
102  30020108 บ้านหนองชุมแสง ห้วยแถลง 4
81
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
103  30020109 บ้านหลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง 4
156
1
0
7
8
ขนาดเล็ก
104  30020110 รักชาติประชาบำรุง ห้วยแถลง 4
67
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
105  30020111 บ้านกระทุ่มแท่น ห้วยแถลง 4
100
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
106  30020112 บ้านตะแกรง ห้วยแถลง 4
109
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
107  30020113 บ้านหนองนกเขา ห้วยแถลง 4
158
1
0
9
10
ขนาดเล็ก
108  30020114 บ้านหนองสาย ห้วยแถลง 4
212
1
0
15
16
ขนาดเล็ก
109  30020115 บ้านกู่โกสีย์วิทยา ห้วยแถลง 2
146
1
0
10
11
ขนาดเล็ก
110  30020116 บ้านเมืองรัง ห้วยแถลง 2
82
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
111  30020117 บ้านหนองปรือ ห้วยแถลง 2
158
1
0
9
10
ขนาดเล็ก
112  30020118 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา ห้วยแถลง 2
99
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
113  30020119 บ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง 2
188
1
0
13
14
ขนาดเล็ก
114  30020120 บ้านโคกพลวง ห้วยแถลง 2
55
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
115  30020121 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ห้วยแถลง 2
49
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
116  30020122 บ้านหนองม่วง ห้วยแถลง 1
52
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
117  30020123 บ้านห้วยแคน ห้วยแถลง 1
144
1
0
14
15
ขนาดเล็ก
118  30020124 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ห้วยแถลง 1
862
1
0
35
36
ขนาดกลาง
119  30020125 บ้านห้วยปอ ห้วยแถลง 1
97
1
0
7
8
ขนาดเล็ก
120  30020126 บ้านสวนหอม ห้วยแถลง 1
124
1
0
13
14
ขนาดเล็ก
121  30020127 บ้านแสนสุข ห้วยแถลง 1
252
1
0
16
17
ขนาดเล็ก
122  30020128 บ้านหนองโสน ห้วยแถลง 1
9
0
0
2
2
ขนาดเล็ก
123  30020129 บ้านหัวสะพาน ห้วยแถลง 2
142
1
0
8
9
ขนาดเล็ก
124  30020130 บ้านหินดาด ห้วยแถลง 2
350
1
0
18
19
ขนาดเล็ก
125  30020131 บ้านโคกสะอาด ห้วยแถลง 2
92
0
0
5
5
ขนาดเล็ก
126  30020132 บ้านตะคร้อ ห้วยแถลง 2
83
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
127  30020133 บ้านสระมะค่า ห้วยแถลง 2
78
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
128  30020134 บ้านหนองพลอง ห้วยแถลง 2
92
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
129  30020135 บ้านซับตะคร้อ หนองบุญมาก 2
117
0
0
6
6
ขนาดเล็ก
130  30020136 บ้านสระซาง หนองบุญมาก 2
25
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
131  30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญ หนองบุญมาก 3
211
1
0
14
15
ขนาดเล็ก
132  30020138 บ้านใหม่สมบูรณ์ หนองบุญมาก 3
32
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
133  30020139 บ้านถนนหัก หนองบุญมาก 3
81
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
134  30020140 บ้านลุงเขว้า หนองบุญมาก 3
324
1
0
17
18
ขนาดเล็ก
135  30020141 บ้านหนองจาน หนองบุญมาก 3
28
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
136  30020142 บ้านท่าตะแบก หนองบุญมาก 3
239
1
0
15
16
ขนาดเล็ก
137  30020143 บ้านทุ่งหัวขวาน หนองบุญมาก 3
15
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
138  30020144 บ้านพระ หนองบุญมาก 3
349
1
0
17
18
ขนาดเล็ก
139  30020145 บ้านสารภี หนองบุญมาก 3
343
1
0
17
18
ขนาดเล็ก
140  30020146 บ้านยอกขาม หนองบุญมาก 2
53
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
141  30020147 บ้านหนองตะไก้ หนองบุญมาก 2
437
1
0
17
18
ขนาดเล็ก
142  30020148 บ้านสว่างวิทยา หนองบุญมาก 2
368
1
0
18
19
ขนาดเล็ก
143  30020149 บ้านหนองไทร หนองบุญมาก 2
53
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
144  30020150 บ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก 2
385
1
0
20
21
ขนาดเล็ก
145  30020151 เทียมนครวิทยา หนองบุญมาก 2
316
1
0
17
18
ขนาดเล็ก
146  30020152 บ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก 1
217
1
0
14
15
ขนาดเล็ก
147  30020153 บ้านสระมะค่า หนองบุญมาก 1
45
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
148  30020154 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองบุญมาก 1
88
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
149  30020155 บ้านหนองกระทุ่ม หนองบุญมาก 1
138
1
0
13
14
ขนาดเล็ก
150  30020156 บ้านบุกระโทก หนองบุญมาก 1
258
1
0
16
17
ขนาดเล็ก
151  30020157 บ้านคลองสารเพชร หนองบุญมาก 1
106
1
0
6
7
ขนาดเล็ก
152  30020158 บ้านหนองลูกควาย หนองบุญมาก 1
36
1
0
2
3
ขนาดเล็ก
153  30020159 บ้านหนองสะแก หนองบุญมาก 1
204
1
0
15
16
ขนาดเล็ก
154  30020160 บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก 1
1095
1
0
42
43
ขนาดกลาง
155  30020161 บ้านกรูด เฉลิมพระเกียรติ 1
103
1
0
6
7
ขนาดเล็ก
156  30020162 สมบูรณ์วัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 1
127
1
0
9
10
ขนาดเล็ก
157  30020163 เพชรมาตุคลา เฉลิมพระเกียรติ 1
93
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
158  30020164 พิมานประชาสันต์ เฉลิมพระเกียรติ 1
48
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
159  30020165 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ 1
50
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
160  30020166 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ 1
320
1
0
13
14
ขนาดเล็ก
161  30020167 โนนตาวิทย์ เฉลิมพระเกียรติ 1
82
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
162  30020168 บ้านกันผม เฉลิมพระเกียรติ 2
109
1
0
6
7
ขนาดเล็ก
163  30020169 บ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 2
136
1
0
13
14
ขนาดเล็ก
164  30020170 บ้านด่านพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 2
50
1
0
5
6
ขนาดเล็ก
165  30020171 ภูทองวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 2
24
1
0
3
4
ขนาดเล็ก
166  30020172 ชุมชนวัดรวง เฉลิมพระเกียรติ 2
298
1
0
12
13
ขนาดเล็ก
167  30020173 บ้านนาตาวงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2
190
1
0
10
11
ขนาดเล็ก
168  30020174 วัดสลักได เฉลิมพระเกียรติ 2
60
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
169  30020175 สมานมิตรวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 2
177
1
0
10
11
ขนาดเล็ก
170  30020176 อำนวยศิลป์สารกิจ เฉลิมพระเกียรติ 2
60
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
171  30020177 โคกวังวนวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 1
119
1
0
7
8
ขนาดเล็ก
172  30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) เฉลิมพระเกียรติ 1
140
1
0
9
10
ขนาดเล็ก
173  30020179 บ้านหนองบัวโคก เฉลิมพระเกียรติ 1
78
1
0
4
5
ขนาดเล็ก
174  30020180 บ้านหนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 1
179
1
0
10
11
ขนาดเล็ก
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด  

ขนาดของสถานศึกษาแบ่งตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

 1. ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
 2. ขนาดใหญ่ นักเรียน 1,500 – 2,499 คน
 3. ขนาดกลาง นักเรียน 500 – 1,499 คน
 4. ขนาดเล็ก นักเรียนตั้งแต่ 499 คนลงมา