HRIS@Korat2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์
1. นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 08-2168-1599
2. น.ส.ดวงนภา ขาวสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 06-5747-3335
3. นายไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 08-1066-8445 paitoon.ka@korat2.go.th
4. นายภิญโญ กันหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 08-9729-1234 pinyo.ka@korat2.go.th
5. นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ 08-1062-7192 pensri.kr@korat2.go.th
6. นางสุพร ธรรมบรรเทิง ศึกษานิเทศก์ 09-0258-5073 suporn.th@korat2.go.th
7. นางจิดาภา โลหะพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ 08-9280-9818
8.