HRIS@Korat2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 61 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์
1. นางนัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 08-5492-6369 naiyana.ta@korat2.go.th
2. นางกนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ --
3. นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 08-2135-0345
4. นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ --
5. นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ (ผอ.กลุ่ม)ชำนาญการพิเศษ 08-1062-7192 pensri.kr@korat2.go.th
6. นางสาววิภา นุชใหม่ นักจัดการงานทั่วไป (ผอ.กลุ่ม)ไม่มีวิทยฐานะ 08-9280-3219 vipa.nu@korat2.go.th
7. นางณัฏฐนิช เตือนใจตน นักทรัพยากรบุคคล (ผอ.กลุ่ม)ไม่มีวิทยฐานะ 08-1264-4056 nattanid.to@korat2.go.th
8. นางอัจฉรา เกียรติโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคล (ผอ.กลุ่ม)ไม่มีวิทยฐานะ 08-1458-9906 atchara.ki@korat2.go.th
9. นางสาวสุณิตา เหวนอก นิติกร (ผอ.กลุ่ม)ไม่มีวิทยฐานะ --
10. นางภคมน เอื้อมเก็บ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผอ.กลุ่ม)ไม่มีวิทยฐานะ 08-3456-2651 pakamon.ue@korat2.go.th
11. นายสรายุทธ กล้าไพรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผอ.กลุ่ม)ไม่มีวิทยฐานะ 09-1835-5543 s.klapairee@korat2.go.th
12. นางคุณาลักษณ์ สกุลวรรณ์บวร นักวิชาการศึกษา (ผอ.กลุ่ม)ไม่มีวิทยฐานะ 08-2150-6440 koonaluck.sa@korat2.go.th
13. นางทิพย์สุดา ใจดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ผอ.กลุ่ม)ไม่มีวิทยฐานะ 08-4549-1599 thipsuda.ja@korat2.go.th
14. นางลัดดา ธีรจินดาขจร นักวิชาการเงินและบัญชี (ผอ.กลุ่ม)ไม่มีวิทยฐานะ 08-3369-9009 ladda.th@korat2.go.th
15. นายสุภพ ชินภพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ --
16. นางตติยา ใจกล้า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 09-0619-4365 tatiya.ja@korat2.go.th
17. นางพิมพ์ใจ ศรีบุญส่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ --
18.