HRIS@Korat2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 57 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์
1. นางนัยนา ตันเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 08-5492-6369 naiyana.ta@korat2.go.th
2. นายภิญโญ กันหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 08-9729-1234 pinyo.ka@korat2.go.th
3. นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ 08-1062-7192 pensri.kr@korat2.go.th
4. นางสุพร ธรรมบรรเทิง ศึกษานิเทศก์ 09-0258-5073 suporn.th@korat2.go.th
5. นางจิดาภา โลหะพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ 08-9280-9818
6. น.ส.ภัทรภร ภูวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 08-9428-9917 bhudhtarabhorn.ph@korat2.go.th
7.