HRIS@Korat2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 54 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์
1. นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 06-2494-5959
2. นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 08-9630-2665
3. นายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 09-5438-6547
4. นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ 08-1062-7192 pensri.kr@korat2.go.th
5. นางสุพร ธรรมบันเทิง ศึกษานิเทศก์ 09-0258-5073 suporn.th@korat2.go.th
6. นางจิดาภา โลหะพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ 08-9280-9818
7. น.ส.ภัทรภร ภูวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 08-9428-9917 bhudhtarabhorn.ph@korat2.go.th
8. นายคณิศร ท้าวนอก ศึกษานิเทศก์ 09-3139-7489
9. นางจำรัส อุดมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ 08-9846-6785 jamrat.ud@korat2.go.th
10. นายวุฒิชัย จันทะจร ศึกษานิเทศก์ 08-9722-6915
11. นางกัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ 08-3459-9913
12. นางอาพา ตวยกระโทก ศึกษานิเทศก์ 09-0269-3751 arpra.tu@korat2.go.th
13. นายโกวิท ทรวงโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ 09-1073-4909
14. น.ส.สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ 08-9658-6261
15. นายวสันต์ กันยุบล ศึกษานิเทศก์ 08-3377-6799
16. น.ส.จิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล ศึกษานิเทศก์ 06-1964-4956 jitaree.pu@korat2.go.th
17.