HRIS@Korat2

Dashboard Human Resources Information System (HRIS)

151

ผู้บริหารสถานศึกษา

1,479

ข้าราชการครู

57

บุคลากรทางการศึกษา

26,495

จำนวนนักเรียน
จำนวนผู้ยื่นขอ 102 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 36 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 66 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
64.71%

จำนวนผู้ยื่นขอ 81 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 32 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 49 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ
60.49%

รายงานข้อมูล
สถิติการเข้าใช้งานระบบ