HRIS@Korat2


สถานะการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 81 ราย

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา การแต่งตั้ง อ้างอิง
1 น.ส.วนิดา ครองกระโทก

 • ครู โรงเรียนบ้านโนนเพชร
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  สุขศึกษาและพลศึกษา
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 10:10:12
  2 น.ส.พรทิพย์ แก่นพะเนาว์

 • ครู โรงเรียนวัดเหมสูง
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  วิทยาศาสตร์
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 10:07:04
  3 น.ส.สุดาณิษา ปัทมสกุลชัย

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
  ยื่นเมื่อ 22 พ.ค. 2561
  วิทยาศาสตร์
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 10:01:23
  4 น.ส.พิชญากาญจน์ นวชีวพัฒน์

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  ภาษาอังกฤษ
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 09:55:39
  5 นางวิไลลักษณ์ วีระภักดี

 • ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  ปฐมวัย
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 09:54:08
  6 อุษณีย์ ศรีเชียงหา

 • ครู ย้ายไปโรงเรียนบ้านกู่
  ยื่นเมื่อ 3 ก.ค. 2561
  ปฐมวัย
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 09:53:01
  7 น.ส.กิตติพร ทิมกระโทก

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
  ยื่นเมื่อ 28 มิ.ย. 2561
  ปฐมวัย
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 09:51:51
  8 น.ส.จรรยา แนะกระโทก

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่
  ยื่นเมื่อ 17 มิ.ย. 2562
  -
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 09:50:03
  9 น.ส.มยุรา เนียนกระโทก

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
  ยื่นเมื่อ 5 ก.ย. 2561
  ปฐมวัย
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 09:48:45
  10 น.ส.ฉลวย ปัตตาเคนัง

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา
  ยื่นเมื่อ 17 มิ.ย. 2562
  ปฐมวัย
  แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 09:44:37
  11 ดารารัตน์ เครือผือ

 • ครู ย้ายไปโรงเรียนตำบลโคกกรวด สพป.นม1
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  ปฐมวัย
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 09:42:34
  12 นายสุวิทย์ สุภารีย์

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
  ยื่นเมื่อ 28 มิ.ย. 2561
  สายบริหารสถานศึกษา
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 09:37:13
  13 นางนิติญา นิเรียงรัมย์

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
  ยื่นเมื่อ 31 ก.ค. 2561
  บริหารสถานศึกษา
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 09:35:16
  14 นายฐณัฐ เกรัมย์

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
  ยื่นเมื่อ 6 ส.ค. 2561
  บริหารสถานศึกษา
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 702/2562 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 ดาวน์โหลดคำสั่ง

  Update 9 ก.ค. 2562 09:33:42
  15 นงเยาว์ ชาญบัญชี

 • ครู ย้ายไปโรงเรียน
  ยื่นเมื่อ 16 ก.ค. 2561
  คณิตศาสตร์
  ไม่ได้รับการประเมินเนื่องจากออกจากราชการ

  Update 8 ก.ค. 2562 10:14:50
  16 บังอร ศรีสง่า

 • ครู ย้ายไปโรงเรียน
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  คณิตศาสตร์
  ไม่ได้รับการประเมินเนื่องจากออกจากราชการ

  Update 8 ก.ค. 2562 10:12:37
  17 น.ส.สุลาลัย สินสุพรรณ์

 • ครู โรงเรียนเทียมนครวิทยา
  ยื่นเมื่อ 3 ก.ค. 2561
  ภาษาอังกฤษ

  Update 18 มิ.ย. 2562 11:33:26
  18 นางเพ็ญประภา พานิชปฐม

 • ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  ภาษาอังกฤษ

  Update 18 มิ.ย. 2562 11:33:03
  19

 • ย้ายไปโรงเรียน
  ยื่นเมื่อ 10 พ.ค. 2561
  ภาษาอังกฤษ

  Update 18 มิ.ย. 2562 11:32:16
  20 นางศิรินภัส แตะกระโทก

 • ครู โรงเรียนบ้านคลองกลาง
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  ปฐมวัย

  Update 18 มิ.ย. 2562 11:31:49
  21 นางอุทัยวรรณ เกยสูงเนิน

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  ปฐมวัย

  Update 18 มิ.ย. 2562 11:31:27
  22 นายประยูร รำไธสง

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน
  ยื่นเมื่อ 5 ก.ย. 2561
  วิทยาศาสตร์
 • Update 17 มิ.ย. 2562 15:49:39
  23 นายสถิตย์ อดทน

 • ครู โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  สุขศึกษาและพลศึกษา
 • Update 17 มิ.ย. 2562 15:35:47
  24 นางนฤมล เพประโคน

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองพลอง
  ยื่นเมื่อ 29 ต.ค. 2561
  วิทยาศาสตร์

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:47:04
  25

 • ย้ายไปโรงเรียน
  ยื่นเมื่อ 18 ต.ค. 2561
  ภาษาอังกฤษ

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:46:07
  26 สรรพชัย อินทสุวรรณ

 • ครู ย้ายไปโรงเรียนตำบลโคกกรวด สพป.นม.1
  ยื่นเมื่อ 2 พ.ย. 2561
  ศิลปศึกษา

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:45:21
  27 น.ส.ระพีพรรณ กะริงกะรอบ

 • ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข
  ยื่นเมื่อ 18 ต.ค. 2561
  สังคมศึกษา

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:44:10
  28 หทัยรัตน์ ทนันไธสง

 • ครู ย้ายไปโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.นม.3
  ยื่นเมื่อ 5 ต.ค. 2561
  วิทยาศาสตร์

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:43:22
  29 นางศรัณย์รัชต์ เศรษฐี

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
  ยื่นเมื่อ 7 พ.ค. 2561
  คณิตศาสตร์
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:15:46
  30 นางนภสร จิตรพิมาย

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองพลอง
  ยื่นเมื่อ 11 พ.ค. 2561
  คณิตศาสตร์
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:15:17
  31 น.ส.สุมนฉัตร อินทร์บำรุง

 • ครู โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง
  ยื่นเมื่อ 16 พ.ค. 2561
  คณิตศาสตร์
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:14:17
  32 ส.ต.อ.สง่า แก้วพิมพรม

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองสาย
  ยื่นเมื่อ 6 ก.ค. 2560
  สังคมศึกษา
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:13:34
  33 จำลอง ฝอยกระโทก

 • ครู ย้ายไปโรงเรียนบ้านคลองหินร่อง สพป.นม.3
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  สังคมศึกษา
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:13:04
  34 นายสราวุธ กรองกระโทก

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่
  ยื่นเมื่อ 3 ก.ค. 2561
  สังคมศึกษา
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:12:39
  35 นายแสงสว่าง เข็มทิพย์

 • ครู โรงเรียนบ้านพระพุทธ
  ยื่นเมื่อ 3 ก.ค. 2561
  สังคมศึกษา
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:12:16
  36 น.ส.วรรณา ด้วงสีทอง

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองสาย
  ยื่นเมื่อ 5 ก.ย. 2561
  สังคมศึกษา
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:11:20
  37 นางรสสุคนธ์ เนาวบุตร

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองกก
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  ภาษาไทย
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:10:32
  38 น.ส.วิภาวรรณ โกธิศรี

 • ครู โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  ภาษาไทย
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:10:05
  39 นางณัฐชยา เพชรทองหลาง

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองสาย
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  ภาษาไทย
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:09:21
  40 นางอารยา บุราณรมย์

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
  ยื่นเมื่อ 30 มี.ค. 2561
  ปฐมวัย
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:08:45
  41 นางศุภาพิชญ์ หาญโกรธา

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
  ยื่นเมื่อ 16 ม.ค. 2561
  ปฐมวัย
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 153/2562 ลว. 7 ก.พ.62

  Update 6 มิ.ย. 2562 15:07:12
  42

 • ย้ายไปโรงเรียน
  ยื่นเมื่อ 6 มิ.ย. 2560
  คณิตศาสตร์
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นม. ที่ 1438/2561 ลว. 27 ธ.ค. 61

  Update 8 ม.ค. 2562 15:35:14
  43 นายกฤษณพล ราษี

 • ครู โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว
  ยื่นเมื่อ 2 มี.ค. 2561
  คณิตศาสตร์
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นม. ที่ 1438/2561 ลว. 27 ธ.ค. 61

  Update 8 ม.ค. 2562 15:34:28
  44 นางกอบกุล มุมกระโทก

 • ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา
  ยื่นเมื่อ 24 ธ.ค. 2560
  ปฐมวัย
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นม. ที่ 1438/2561 ลว. 27 ธ.ค. 61

  Update 8 ม.ค. 2562 15:33:59
  45 น.ส.สุนิสา หลงทิพย์

 • ครู โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
  ยื่นเมื่อ 29 มี.ค. 2561
  ภาษาไทย
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นม. ที่ 1438/2561 ลว. 27 ธ.ค. 61

  Update 8 ม.ค. 2562 15:33:38
  46 นายอุดม รั่งกระโทก

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองปรึก
  ยื่นเมื่อ 27 พ.ย. 2560
  -
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นม. ที่ 1438/2561 ลว. 27 ธ.ค. 61

  Update 8 ม.ค. 2562 15:32:58
  47 นายทองไทยแท้ ทองดีนอก

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยา
  ยื่นเมื่อ 1 ส.ค. 2560
  สุขศึกษาและพลศึกษา
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นม. ที่ 1438/2561 ลว. 27 ธ.ค. 61

  Update 8 ม.ค. 2562 15:30:55
  48 น.ส.รวิพันธุ์ นอกกระโทก

 • ครู โรงเรียนบ้านลุงเขว้า
  ยื่นเมื่อ 28 ธ.ค. 2560
  สุขศึกษาและพลศึกษา
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นม. ที่ 1438/2561 ลว. 27 ธ.ค. 61

  Update 8 ม.ค. 2562 15:30:22
  49 นายจรีวุฒิ กรรภิรมย์

 • ครู โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
  ยื่นเมื่อ 6 มิ.ย. 2560
  สุขศึกษาและพลศึกษา
 • แนบท้ายคำสั่ง ศธจ.นม. ที่ 1438/2561 ลว. 27 ธ.ค. 61

  Update 8 ม.ค. 2562 15:29:43
  50 น.ส.อรุณรัตน์ ขยันดี

 • ครู โรงเรียนบ้านพระ
  ยื่นเมื่อ 28 ก.ย. 2561
  ภาษาไทย

  Update 16 ต.ค. 2561 13:55:19
  51 นายสงกรานต์ สร้อยบัว

 • ครู โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
  ยื่นเมื่อ 22 ส.ค. 2561
  ภาษาไทย

  Update 16 ต.ค. 2561 13:55:12
  52 นางภิรดี เพิ่มพูน

 • ครู โรงเรียนชุมชนวัดรวง
  ยื่นเมื่อ 22 ส.ค. 2561
  คณิตศาสตร์

  Update 16 ต.ค. 2561 13:55:04
  53 นายสุวิทย์ มณี

 • ครู โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง
  ยื่นเมื่อ 16 ต.ค. 2561
  -
 • อ้างถึงคำสั่ง ศธจ.นม. ที่ 1054/2561 ลว.5 ต.ค. 61

  Update 16 ต.ค. 2561 12:59:16
  54 น.ส.ภัสรา ตุ้มสูงเนิน

 • ครู โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
  ยื่นเมื่อ 16 ต.ค. 2561
  -
 • อ้างถึงคำสั่ง ศธจ.นม. ที่ 1054/2561 ลว.5 ต.ค. 61

  Update 16 ต.ค. 2561 12:58:56
  55 ชญาดา ไชยสงค์

 • ครู ย้ายไปโรงเรียนตำบลโคกกรวด สพป.นม.1
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  ศิลปศึกษา

  Update 5 ก.ย. 2561 10:58:07
  56 ยุพิน ฟานกระโทก

 • ครู ย้ายไปโรงเรียน
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  คณิตศาสตร์

  Update 5 ก.ย. 2561 10:57:23
  57 นายวุฒินันท์ หลงพิมาย

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  ภาษาไทย

  Update 5 ก.ย. 2561 10:53:54
  58 นางนงนภัสกันย์ บุญคุณยังพงษ์

 • ครู โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  คณิตศาสตร์

  Update 5 ก.ย. 2561 10:53:27
  59 น.ส.ฉลวย ปัตตาเคนัง

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา
  ยื่นเมื่อ 3 ก.ค. 2561
  ปฐมวัย

  Update 5 ก.ย. 2561 10:49:33
  60 น.ส.จรรยา แนะกระโทก

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่
  ยื่นเมื่อ 2 ก.ค. 2561
  ปฐมวัย

  Update 5 ก.ย. 2561 10:39:36
  61 นางสุวัจนา คำชำนิ

 • ครู โรงเรียนบ้านซ่าเลือด
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2561
  คณิตศาสตร์

  Update 5 ก.ย. 2561 10:38:29
  62 น.ส.อุษณีย์ พวงกระโทก

 • ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
  ยื่นเมื่อ 19 มิ.ย. 2561
  คณิตศาสตร์

  Update 5 ก.ย. 2561 10:37:55
  63 นายธนัช พัธนภาคินทร์

 • ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
  ยื่นเมื่อ 22 มี.ค. 2561
  คอมพิวเตอร์

  Update 5 ก.ย. 2561 10:37:08
  64 น.ส.วาชินี บุญญพาพงศ์

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านละลม
  ยื่นเมื่อ 20 มิ.ย. 2560
  สายบริหารสถานศึกษา
 • คำสั่ง ศธจ.นม.ที่ 661/2561 ลว.16 ก.ค. 61

  Update 31 ก.ค. 2561 15:57:50
  65 นางวิลาวรรณ ศรีภูธร

 • ครู โรงเรียนบ้านละลม
  ยื่นเมื่อ 6 มี.ค. 2560
  -
 • คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 430/2561 ลว.11 มิ.ย.61

  Update 19 มิ.ย. 2561 13:06:23
  66 น.ส.ฐิติรัตน์ ไปเจอะ

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองพลอง
  ยื่นเมื่อ 30 ส.ค. 2560
  -
 • คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 430/2561 ลว.11 มิ.ย.61

  Update 19 มิ.ย. 2561 13:05:30
  67 น.ส.สุดาพร มูลนิธิธรรม

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
  ยื่นเมื่อ 27 เม.ย. 2560
  -
 • คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 430/2561 ลว.11 มิ.ย.61

  Update 19 มิ.ย. 2561 13:04:20
  68 น.ส.อรวรรณ พระไตรยะ

 • ครู โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
  ยื่นเมื่อ 12 ม.ค. 2561
  คณิตศาสตร์
 • คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 430/2561 ลว.11 มิ.ย.61

  Update 19 มิ.ย. 2561 13:01:45
  69 เบญจมาศ นนทะชัย

 • ครู ย้ายไปโรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา สพป.นม.1
  ยื่นเมื่อ 15 ก.ย. 2560
  คณิตศาสตร์
 • คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 430/2561 ลว.11 มิ.ย.61

  Update 19 มิ.ย. 2561 13:00:27
  70 นางจุรีพร ทิศกระโทก

 • ครู โรงเรียนบ้านโนนพะไล
  ยื่นเมื่อ 3 ก.ค. 2560
  คณิตศาสตร์
 • คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 430/2561 ลว.11 มิ.ย.61

  Update 19 มิ.ย. 2561 12:58:25
  71 นางจงกล อาจหาญ

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
  ยื่นเมื่อ 4 ก.ค. 2560
  ภาษาไทย
 • คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 430/2561 ลว.11 มิ.ย.61

  Update 19 มิ.ย. 2561 12:57:06
  72 นางณัฐชยา ฮวบกระโทก

 • ครู โรงเรียนบ้านละลม
  ยื่นเมื่อ 3 ก.ค. 2560
  คณิตศาสตร์
 • คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 430/2561 ลว.11 มิ.ย.61

  Update 19 มิ.ย. 2561 12:56:16
  73 นางสิริพร จิตจักร์

 • ครู โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
  ยื่นเมื่อ 29 มี.ค. 2561
  ปฐมวัย

  Update 18 มิ.ย. 2561 14:35:21
  74 นางชนัญชิดา เบกไธสง

 • ครู โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์
  ยื่นเมื่อ 26 ธ.ค. 2560
  คณิตศาสตร์

  Update 18 มิ.ย. 2561 14:29:49
  75 นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล

 • ครู โรงเรียนบ้านสระมะค่า
  ยื่นเมื่อ 14 ก.ย. 2560
  คณิตศาสตร์

  Update 18 มิ.ย. 2561 14:28:24
  76 ดนุวัศ ไชยสงค์

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปโรงเรียนบ้านโนนมันเทศ
  ยื่นเมื่อ 29 ก.ย. 2560
  สายบริหารสถานศึกษา

  Update 18 มิ.ย. 2561 14:27:19
  77 น.ส.สุภาพร คันกลาง

 • ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
  ยื่นเมื่อ 23 ส.ค. 2560
  คณิตศาสตร์

  Update 18 มิ.ย. 2561 14:26:24
  78 สุพิชญา เค้ากระโทก

 • ครู ย้ายไปโรงเรียนบ้านเด่นพระ
  ยื่นเมื่อ 19 ก.ค. 2560
  วิทยาศาสตร์

  Update 18 มิ.ย. 2561 14:25:20
  79 นางอริสา สิงห์บุตร

 • ครู โรงเรียนชาติวิทยา
  ยื่นเมื่อ 3 ก.ค. 2560
  ภาษาไทย

  Update 18 มิ.ย. 2561 14:16:08
  80 ประภาพร ไชยทุม

 • ครู ย้ายไปโรงเรียนบ้านลำเชิงไกร
  ยื่นเมื่อ 11 ก.ค. 2560
  วิทยาศาสตร์

  Update 18 มิ.ย. 2561 14:13:10
  81 นางวลินดา ปะการะโพธิ์

 • ครู โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
  ยื่นเมื่อ 18 พ.ค. 2560
  คณิตศาสตร์

  Update 18 มิ.ย. 2561 14:10:24
 • ผ่าน
 • ไม่ผ่าน