HRIS@Korat2

สำหรับสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใช้งานระบบ
AMSS User Ex : 30020051
AMSS Password
 
Note: สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบโดยใช้ User และ Password เดียวกับระบบ AMSS++ เพื่อเข้าใช้ระบบสารสนเทศงานบุคคล และการรายงานข้อมูล