HRIS@Korat2


เลือกสถานศึกษาสำหรับแสดงข้อมูล  
โรงเรียน บ้านหนองนกกวัก ที่ตั้ง หมู่ 7 บ้านหนองนกกวัก ตำบล จักราช อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา 30230
รูปแบบการจัดการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ว่าง

แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับห้องเรียนและนักเรียน
ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
อนุบาล 1 1 12
อนุบาล 2 1 16
อนุบาล 3 1 10
รวมก่อนประถมศึกษา 3 38
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 12
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 14
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 23
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 10
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 12
รวมประถมศึกษา 6 80
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0
รวมทั้งสิ้น 9 118

อัตรากำลังครูและลูกจ้าง
ครูตามเกณฑ์ ครูตาม จ.18 ขาด/เกิน ครูช่วยราชการ ครู
มีจริง
ขาด/เกิน
ผอ. รอง ครู รวม ผอ. รอง ครู รวม เข้า ออก
1 0 6 7 1 0 6 7 0 0 0 7 0 (0.00%)
:: มีครูปฏิบัติการสอนจริง 7 คน  | แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครู ตาม จ 18 (รวมตำแหน่งว่าง) จำแนกตามสาขาวิชาเอก