ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบหนังสือแจ้งเวียน

การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหาประกาศรับสมัครสอบ/โอน/ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่งหนังสือแจ้งเวียน

การย้าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ปี2565(เพิ่มเติมครั้งที่1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหาหนังสือแจ้งเวียน

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณหนังสือแจ้งเวียน

การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ จากเงินนอกงบประมาณ ปี งปม. พ.ศ. 2566

แจ้งการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ จากเงินนอกงบประมาณ ปี งปม. พ.ศ. 2566 ตารางแบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานดาวน์โหลด ...

Read More