HRIS@Korat2

Dashboard Human Resources Information System (HRIS)

163

ผู้บริหารสถานศึกษา

1,504

ข้าราชการครู

51

บุคลากรทางการศึกษา

27,054

จำนวนนักเรียน
จำนวนผู้ยื่นขอ 102 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 39 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 63 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
61.76%

จำนวนผู้ยื่นขอ 81 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 32 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 49 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ
60.49%

รายงานข้อมูล
สถิติการเข้าใช้งานระบบ