HRIS@Korat2

Dashboard Human Resources Information System (HRIS)

169

ผู้บริหารสถานศึกษา

1,499

ข้าราชการครู

53

บุคลากรทางการศึกษา

27,572

จำนวนนักเรียน
จำนวนผู้ยื่นขอ 91 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 35 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 56 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
61.54%

จำนวนผู้ยื่นขอ 73 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 54 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ
26.03%

รายงานข้อมูล