คู่มือ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้ช่วยเอกสาร คู่มือ แนวปฏิบัติ

คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ สำหรับ

การเข้าใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ลิงก์ https://hrms.otepc.go.th/login_for_staff/ (สำหรับ สพท.นำร่อง) การลงทะเบียนรับรหัสผู้ใช้งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีบรรจุใ...

Read More
คลังความรู้คู่มือ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้ช่วย

ตอบประเด็นคำถามยอดฮิต รวบรวมจากการลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

https://www.youtube.com/watch?v=_3MVH6ldbyI ตอบประเด็นคำถามยอดฮิต รวบรวมจากการลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ฟังชัด ตอบตรง เกณฑ์ PA - EP : ...

Read More
คู่มือ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้ช่วย

การรายงานสรุปผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ รวม 4 ครั้ง

ในการประเมินครั้งที่ 4 ให้สถานศึกษารวบรวมสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ แบบสรุปผลการประเมิน รวม 4 ครั้ง  (ตามแบบที่แนบ) แบบฟอร์มส่งประเมิน 4 ค

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้ช่วย

โปรแกรมคำนวณคะแนนการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ

โปรแกรมคำนวณคะแนนการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ ดาวน์โหลด : แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย พ.ศ. 2562 rev.01...

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลคู่มือ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้ช่วย

ว 19/61 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยว 19/61 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว 19/61 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กคศ.ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์แบะวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแล...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลคลังความรู้คู่มือ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้ช่วย

เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ครูผู้ช่วย

เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ครูผู้ช่วย รอบบรรจุวันที่ 24 ก.ค. ,5 ส.ค, 27 ส.ค. ,และ 1 ต.ค.2563 1. PLC :(Professional Learning Community)ชุมชนการเรียนรู้ทาง...

Read More