ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือแจ้งแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ** ดาวน์โหลดหนังสือ สพฐ. แจ้งแนวทางการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างฯ ...

Read More