ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบหนังสือแจ้งเวียน

การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563

(22 มกราคม 2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ทรงพ...

Read More