คลังความรู้หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินวิทยฐานะ PA

รวมคำถามวิทยฐานะใหม่ พ.ศ. 2564

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง1หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู2หนังสือสำนักงาน ...

Read More