คลังความรู้

มติ ครม. : ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

(26 มกราคม 2564) มติคณะรัฐมนตรี ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CO...

Read More