ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณหนังสือแจ้งเวียน

การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ จากเงินนอกงบประมาณ ปี งปม. พ.ศ. 2566

แจ้งการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ จากเงินนอกงบประมาณ ปี งปม. พ.ศ. 2566 ตารางแบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานดาวน์โหลด ...

Read More
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ...

Read More
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ...

Read More