นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
นางสุกัญญา รัตนาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

นางตติยา ใจกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นางวิภาวรรณ จันทรวิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
นายสมคิด ปลิงกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานสรรหาและบุรรจุแต่งตั้ง

นางณัฏฐนิช เตือนใจตน
นักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
นายสมคิด ปลิงกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

นางเนาวรัตน์ ปัญหาราช
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวภัทริยา สุขพร้อม
นักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล