นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
นางสุกัญญา รัตนาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

นางตติยา ใจกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นางวิภาวรรณ จันทรวิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
นายสมคิด ปลิงกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานสรรหาและบุรรจุแต่งตั้ง

นางณัฏฐนิช เตือนใจตน
นักทรัพยากรบุคคล
นายมีชัย ใจดี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุชาดา แดงจันทึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมคิด ปลิงกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

นางเนาวรัตน์ ปัญหาราช
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวภัทริยา สุขพร้อม
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าสิบโทสมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสุชาดา แดงจันทึก
เจ้าพนักงานธุรการ

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล