นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
นายไพฑูรย์ การเพียร
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
นางสุกัญญา รัตนาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

นางตติยา ใจกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นางวิภาวรรณ จันทรวิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบุรรจุแต่งตั้ง

นางณัฏฐนิช เตือนใจตน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวรัชนีวรรณ คอนจำนงค์
นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

นางเนาวรัตน์ ปัญหาราช
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวภัทริยา สุขพร้อม
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวชุตินันท์ พันธุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานธุรการ

นายสมคิด ปลิงกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมรรริตา ยอดทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการ

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล