งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และงานขอหนังสือรับรอง
งานข้อมูลอัตรากำลังในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC)

Loading