ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลลูกจ้างสำนักงาน สพป.นม.2 จำนวน 3 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 - นางปาริฉัตร  รักจังหวัด - -
2 - นายสุรชัย  สวัสดี - -
3 - นางสาวสมพร  หมายรอกลาง - -