ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลพนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) จำนวน 2 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 พ100467 นางสาวสุชาวดี  ดวงกระโทก [30020009] บ้านตะกุดเครือปลอก จักราช
2 พ100466 นางนารีรัตน์  เนาว์กระโทก [30020087] บ้านกุดจอกใหญ่ โชคชัย