ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลพนักงานราชการ จำนวน 87 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 พ302907 นางสาวแอน  ภูมิไธสง [30020002] บ้านดงพลอง จักราช
2 พ302844 นางสาวณัฏฐนิษฐา  ปีลาตรี [30020004] บ้านพระนารายณ์ จักราช
3 พ302835 นางสาวนูฮูดา  พรมสาร [30020005] บ้านหนองขามน้อย จักราช
4 พ302881 นางสาววารุณี  ปัสสาวะสัง [30020005] บ้านหนองขามน้อย จักราช
5 พ 302914 นายกฤษฎา  ศรีสันต์ [30020007] จักราชราษฎร์สามัคคี จักราช
6 พ302838 นางสาวทัศนีย์  มีพวงพินธุ์ [30020010] บ้านโนนพฤกษ์ จักราช
7 พ302900 นางสาวเกษชรินทร์  ภูมิศรีจันทร์ [30020011] บ้านหนองบัวกลาง จักราช
8 พ302862 นายธนากร  เสาแก้ว [30020012] บ้านหนองนกกวัก จักราช
9 พ 302854 นางสาวศิริวรรณ  โนนโพธิ์ [30020017] วัดเหมสูง จักราช
10 พ302887 นางสาวสายสุดา  แตงกระโทก [30020026] บ้านโคกสำโรง จักราช
11 พ302856 นายอุกฤษฎ์  แฝงด่านกลาง [30020028] บ้านบุวังหว้า จักราช
12 พ302841 นางสาวกุลลดา  เทียนมงคล [30020031] ชุมชนสว่างวิทยา จักราช
13 พ302876 นายประพันธ์พงศ์  กลิ่นหอม [30020032] ชาติวิทยา จักราช
14 พ302869 นางสาวอิสรีย์  อภิญญาชุตินันท์ [30020033] บ้านโนนทะยุง จักราช
15 พ302903 นายปรินทร  แก้วกองสี [30020034] บ้านโนนพะไล จักราช
16 พ302867 นางสาวปนัดดา  บาหยัน [30020041] บ้านโคกพระ จักราช
17 พ302858 นางสาวจิราพร  เตไธสง [30020045] บ้านหินโคน จักราช
18 พ302866 นายทนงศักดิ์  จันทรวิวัฒน์ [30020045] บ้านหินโคน จักราช
19 พ302877 นายอนุสรณ์  สนิทชัย [30020045] บ้านหินโคน จักราช
20 พ302833 นายธนากร  บัลลังก์ [30020048] บ้านดอน โชคชัย
21 พ302840 นางสาวปภัสราภรณ์  ขุนแก้วพะเนา [30020050] วัดพะโค โชคชัย
22 พ302830 นางสาวสุวรรณา  เปลื้องกลาง [30020051] โชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย
23 พ302847 นางลลิตา  พรไชย [30020052] บ้านบิง โชคชัย
24 พ302895 นางสาววนิดา  เฟืองสกุลโรจน์ [30020055] บ้านด่านเกวียน โชคชัย
25 พ302861 นางสุนทรา  บุตรโยธี [30020056] บ้านตูม โชคชัย
26 พ302886 นายดนุพล  ศรีแจ้ [30020057] บ้านหนองบอน โชคชัย
27 พ302918 นางสาวสุภาสิณี  เรียงสนาม [30020058] บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) โชคชัย
28 พ302848 นายประทวน  แนบกระโทก [30020059] บ้านหนองกก โชคชัย
29 พ 302913 นางสาวชุติมา  ดวดกระโทก [30020060] ชลประทานบ้านกอโจด โชคชัย
30 พ302879 นางสาวสุดารัตน์  โมรัษเฐียร [30020062] บ้านท่าเยี่ยมวิทยา โชคชัย
31 พ302872 นายธวัชชัย  ฤาชา [30020065] ชลประทานนาตลิ่งชัน โชคชัย
32 พ302894 นางสาวเบญจวรรณ  นกพลับ [30020065] ชลประทานนาตลิ่งชัน โชคชัย
33 พ302875 นางวนิดา  เอื้อยกระโทก [30020066] บ้านบึงพระ โชคชัย
34 พ302883 นางสาวสายสมร  กลิ่นสุมาลย์ [30020067] บ้านท่าลาดขาว โชคชัย
35 พ302855 นายกษิดินทร์  ช่างทำ [30020069] บ้านท่าอ่าง โชคชัย
36 พ302885 นางสาวกนกวรรณ  สุขงูเหลือม [30020073] บ้านโนนปอแดง โชคชัย
37 พ302834 นางสาวประกาย  หลอมประโคน [30020078] บ้านหนองปรึก โชคชัย
38 พ302920 นายประกอบ  ป้อมทะเล [30020081] ชุมชนพลับพลา โชคชัย
39 พ302845 นางกวินทิพย์  เดื่อกระโทก [30020082] บ้านกอกวิทยา โชคชัย
40 พ302873 นางสาววัชรัตน์  นันกระโทก [30020092] บ้านหัวทำนบ ห้วยแถลง
41 พ302850 นายธวัชชัย  เฉิดจำเริญ [30020094] บ้านหนองม่วงหวาน ห้วยแถลง
42 พ302868 นางวันเพ็ญ  ตาชูชาติ [30020095] บ้านหนองม่วงใหญ่ ห้วยแถลง
43 พ302898 นายเอกพล  ริมไธสง [30020095] บ้านหนองม่วงใหญ่ ห้วยแถลง
44 พ302849 นางบุญนาค  มีทอง [30020100] บ้านตะโก ห้วยแถลง
45 พ302843 นางอัญชุลี  สมรุส [30020101] บ้านหนองไผ่ ห้วยแถลง
46 พ302897 นางสาววันวิสา  ดวงกระโทก [30020103] บ้านโนนทอง ห้วยแถลง
47 พ 302854 นายศุภกร  หลีเคียนขู [30020106] บ้านท่าลี่ ห้วยแถลง
48 พ 302902 นางสาวจริญญา  ลีลาน้อย [30020109] บ้านหลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
49 พ302846 นางสาวบุญสม  คร้าวหาญ [30020110] รักชาติประชาบำรุง ห้วยแถลง
50 พ302839 นางสาววรณัน  บุญเขื่อง [30020111] บ้านกระทุ่มแท่น ห้วยแถลง
51 พ302874 นางสาวิตรี  ดลตรี [30020113] บ้านหนองนกเขา ห้วยแถลง
52 พ302837 นายวัชรินทร์  พรหนองแสน [30020117] บ้านหนองปรือ ห้วยแถลง
53 พ302832 นางสาวปวิตรา  สายจริงวงค์ [30020119] บ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
54 พ302911 นางสาวจิณณพัต  พลไร่ [30020120] บ้านโคกพลวง ห้วยแถลง
55 พ 302863 นางสาวสุนิษา  แพนไธสง [30020120] บ้านโคกพลวง ห้วยแถลง
56 พ302901 นางจินตนา  คลังดี [30020121] บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ห้วยแถลง
57 พ302916 นางสาวนภาพร  พิพัฒวิวัฒนกิจ [30020123] บ้านห้วยแคน ห้วยแถลง
58 พ302842 นายยุทธนา  พวงประเสริฐ [30020126] บ้านสวนหอม ห้วยแถลง
59 พ302909 นางสาวมัทนาชา  สายสุทธิ์ [30020131] บ้านโคกสะอาด ห้วยแถลง
60 พ 302904 นางจันทราวรรณ  แอบทองหลาง [30020131] บ้านโคกสะอาด ห้วยแถลง
61 พ302923 นางสาวกนกกาญจน์  เยื่องไธสง [30020135] บ้านซับตะคร้อ หนองบุญมาก
62 พ302827 นางสุภาพร  คงอาจ [30020137] บ้านใหม่ไทยเจริญ หนองบุญมาก
63 พ302919 นายรุจิภาส  มวยดี [30020141] บ้านหนองจาน หนองบุญมาก
64 พ302857 นายวธัญญู  เจียรกลาง [30020142] บ้านท่าตะแบก หนองบุญมาก
65 พ302892 นางศิริลักษณ์  วรรณะรัก [30020142] บ้านท่าตะแบก หนองบุญมาก
66 พ302915 นางสาวสุวิชา  โพธิกนิษฐ [30020147] บ้านหนองตะไก้ หนองบุญมาก
67 พ302893 นายพงษ์ปกรณ์  ดวงกระโทก [30020152] บ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
68 พ302853 นางสาวภัทรศศิร์  ดวงกระโทก [30020155] บ้านหนองกระทุ่ม หนองบุญมาก
69 พ302880 นางภัทรพร  อินทา [30020155] บ้านหนองกระทุ่ม หนองบุญมาก
70 พ302870 นางเจนศิรา  สูงเจริญ [30020155] บ้านหนองกระทุ่ม หนองบุญมาก
71 พ302831 นายธนบดี  จิวเจริญภูวดล [30020159] บ้านหนองสะแก หนองบุญมาก
72 พ302906 นางสาวรัตนาพร  ผ่องผา [30020159] บ้านหนองสะแก หนองบุญมาก
73 พ302860 นางสาวพรนิมิตร  ทบสนธิ์ [30020160] บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก
74 พ302828 นางภัทรสุดา  ยศกลาง [30020160] บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก
75 พ302917 นางสาวพรนภา  ทินกระโทก [30020160] บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก
76 พ302908 นายนันทนนท์  บุญเรือง [30020160] บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก
77 พ302890 นายปุญญาพัฒน์  ปานรัตน์ [30020161] บ้านกรูด เฉลิมพระเกียรติ
78 พ302878 นางสาวณพัชร  ลบบำรุง [30020162] สมบูรณ์วัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
79 พ302902 นายเจนวิทย์  จันทร์วิเศษ [30020166] อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
80 พ302884 นายบรรพต  สังเกตุ [30020167] โนนตาวิทย์ เฉลิมพระเกียรติ
81 พ302859 นางนุชนาฏ  ทับจะบก [30020168] บ้านกันผม เฉลิมพระเกียรติ
82 พ302889 นางชนกพร  แสงจันทร์ [30020169] บ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ
83 พ302905 นางสาวทิมาพร  ตาไธสง [30020172] ชุมชนวัดรวง เฉลิมพระเกียรติ
84 พ302851 นายชัย  กลายกลาง [30020173] บ้านนาตาวงษ์ เฉลิมพระเกียรติ
85 พ302912 นายนรินทร์  พิณศิริ [30020173] บ้านนาตาวงษ์ เฉลิมพระเกียรติ
86 พ302865 นางสาวพรบุญ  นาคเม้า [30020178] บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) เฉลิมพระเกียรติ
87 พ302836 นางพนิดา  ภูสิทธิอัคคโชติ [30020180] บ้านหนองยาง เฉลิมพระเกียรติ