ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ 9000) จำนวน 10 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 - น.ส.กิ่งกาญจน์  หงษ์แปลง [30020007] จักราชราษฎร์สามัคคี จักราช
2 - นางสาวฐิติมา  ชั่งเกวียน [30020032] ชาติวิทยา จักราช
3 - นางสาวอภิชญา  คล่องการ [30020043] วัดหนองพลวง จักราช
4 - นางสาวทิพรัตน์  พรมยกบัตร์ [30020057] บ้านหนองบอน โชคชัย
5 - นางสาวขนิษฐา  แปวกระโทก [30020070] บ้านกุดโบสถ์ โชคชัย
6 - น.ส.สุทธิดา  รักบุญ [30020098] วัดหนองนา ห้วยแถลง
7 - นางสาวตรีทิพย์  บ่อไทย [30020124] อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ห้วยแถลง
8 - นางสาวสุทธิพร  บุญเหลื่อม [30020130] บ้านหินดาด ห้วยแถลง
9 - น.ส.ณัฐกานต์  นันกระโทก [30020161] บ้านกรูด เฉลิมพระเกียรติ
10 - นายทรงพล  แซ่เล็ก [30020165] ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ