ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ 9000) จำนวน 4 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 - น.ส.กิ่งกาญจน์  หงษ์แปลง [30020007] จักราชราษฎร์สามัคคี จักราช
2 - น.ส.อภิชญา  คล่องการ [30020043] วัดหนองพลวง จักราช
3 - น.ส.สุทธิดา  รักบุญ [30020098] วัดหนองนา ห้วยแถลง
4 - น.ส.ณัฐกานต์  นันกระโทก [30020161] บ้านกรูด เฉลิมพระเกียรติ