ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 49 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 - นางสาวไสว  แสงจันทร์ [30020004] บ้านพระนารายณ์ จักราช
2 - นางสาวจุฑารัตน์  ช่องพิมาย [30020010] บ้านโนนพฤกษ์ จักราช
3 - นางสาวพิรุณกานต์  แวววงษ์ [30020011] บ้านหนองบัวกลาง จักราช
4 - นางสาวปณิชา  ใบโพธิ์ [30020014] บ้านตูมราษฎร์บูรณะ จักราช
5 - นางสาวนิภาภรณ์  บ่มกระโทก [30020029] บ้านหนองไผ่ จักราช
6 - นางนุชธิดา  เบ้าคำ [30020037] สามัคคีวิทยา จักราช
7 - นางสาววรรณิภา  มีสุข [30020041] บ้านโคกพระ จักราช
8 - น.ส.สุภัชฌา  ชดกลาง [30020046] เสมาอุปถัมภ์ จักราช
9 - นางเรณูมาศ  เดชพร [30020050] วัดพะโค โชคชัย
10 - นางวรัญญา  บวชสันเทียะ [30020051] โชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย
11 - น.ส.วิไลวรรณ  ทองครบุรี [30020052] บ้านบิง โชคชัย
12 - นางสุวรรณา  แตะกระโทก [30020053] บ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย
13 - น.ส.จิราวรรณ  ถองกระโทก [30020054] บ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย
14 - น.ส.สุทธ์ศิริ  คันธาจิตร์สกุล [30020055] บ้านด่านเกวียน โชคชัย
15 - นายวิชสุรัศม์  เชียงกระโทก [30020060] ชลประทานบ้านกอโจด โชคชัย
16 - นางสาวปิยะพรรณ  ผึ่งกระโทก [30020061] บ้านโจด โชคชัย
17 - นางวนัสยา  จุกกระโทก [30020068] บ้านบึงไทย โชคชัย
18 - นางสาวดวงใจ  ประตาทะโย [30020070] บ้านกุดโบสถ์ โชคชัย
19 - น.ส.พรทิพย์  ทันกระโทก [30020071] บ้านดอนพราหมณ์ โชคชัย
20 - นางยุพา  แก้วกระโทก [30020072] บ้านหนองเสาเดียว โชคชัย
21 - นางอารีรัตน์  ชันกระโทก [30020082] บ้านกอกวิทยา โชคชัย
22 - นางสาวนงเยาว์  เครือจันทร์ [30020084] บ้านท่าตะเคียน โชคชัย
23 - น.ส.ละอองทิพย์  ด่านกระโทก [30020085] บ้านละลม โชคชัย
24 - นายสนธยา  แนบกระโทก [30020087] บ้านกุดจอกใหญ่ โชคชัย
25 - นางสาวแสงเดือน  ชินหัวดง [30020095] บ้านหนองม่วงใหญ่ ห้วยแถลง
26 - นายชัยพร  ชัยชะนะ [30020096] บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ห้วยแถลง
27 - นายประสิทธิ์  วังสงคราม [30020098] วัดหนองนา ห้วยแถลง
28 - นางสาวนิตยา  ทองดี [30020102] ชุมชนบ้านทับสวาย ห้วยแถลง
29 - นางสาวอัญชลี  นิลศิริ [30020106] บ้านท่าลี่ ห้วยแถลง
30 - นายอะนุ  คำคง [30020109] บ้านหลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
31 - นางสาวธัญลักษณ์  คำจันทร์ [30020119] บ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
32 - นางสาวสมิตานัน  โคตร์สมบัติ [30020121] บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ห้วยแถลง
33 - น.ส.อ้อมใจ  สาแก้ว [30020123] บ้านห้วยแคน ห้วยแถลง
34 - น.ส.มธุรส  ทับแสนลี [30020127] บ้านแสนสุข ห้วยแถลง
35 - นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้หอม [30020132] บ้านตะคร้อ ห้วยแถลง
36 - นายประวิทย์  แบงกระโทก [30020135] บ้านซับตะคร้อ หนองบุญมาก
37 - น.ส.คณัสนันท์  วงชวัลณรัตน์ [30020137] บ้านใหม่ไทยเจริญ หนองบุญมาก
38 - นางสาวชวนพิศ  ด่ำกระโทก [30020144] บ้านพระ หนองบุญมาก
39 - นางสาววาสนา  จุกแก้ว [30020145] บ้านสารภี หนองบุญมาก
40 - นางสาวกาญจนา  ทิพย์กระโทก [30020147] บ้านหนองตะไก้ หนองบุญมาก
41 - นางจารุนี  ฟอกสันเทียะ [30020150] บ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก
42 - นางสีไพร  มวยกระโทก [30020152] บ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
43 - นางสาวแพรวพรรณ  จีนสูงเนิน [30020157] บ้านคลองสารเพชร หนองบุญมาก
44 - นางสาวสุนันท์  จากโคกสูง [30020160] บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก
45 - น.ส.อัญรินทร์  ไกรคุ้ม [30020166] อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
46 - นางอารีรัตน์  ไกรคุ้ม [30020168] บ้านกันผม เฉลิมพระเกียรติ
47 - นางนิตย์จันทร์  บรรจงรอด [30020169] บ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ
48 - นางแสงดาว  พรมงูเหลือม [30020172] ชุมชนวัดรวง เฉลิมพระเกียรติ
49 - นางสาวสุชาวดี  จำลองมุข [30020179] บ้านหนองบัวโคก เฉลิมพระเกียรติ