ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 45 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 - นางสาวไสว  แสงจันทร์ [30020004] บ้านพระนารายณ์ จักราช
2 - นางสาวจุฑารัตน์  ช่องพิมาย [30020010] บ้านโนนพฤกษ์ จักราช
3 - นางสาวพิรุณกานต์  แวววงษ์ [30020011] บ้านหนองบัวกลาง จักราช
4 - นางสาวปณิชา  ใบโพธิ์ [30020014] บ้านตูมราษฎร์บูรณะ จักราช
5 - นางสาวนิภาภรณ์  บ่มกระโทก [30020029] บ้านหนองไผ่ จักราช
6 - นางนุชธิดา  เบ้าคำ [30020037] สามัคคีวิทยา จักราช
7 - นางสาววรรณิภา  มีสุข [30020041] บ้านโคกพระ จักราช
8 - น.ส.สุภัชฌา  ชดกลาง [30020046] เสมาอุปถัมภ์ จักราช
9 - นางเรณูมาศ  เดชพร [30020050] วัดพะโค โชคชัย
10 - นางวรัญญา  บวชสันเทียะ [30020051] โชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย
11 - นางสุวรรณา  แตะกระโทก [30020053] บ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย
12 - นางสาวจิราวรรณ  ถองกระโทก [30020054] บ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย
13 - นางสาวสุทธ์ศิริ  คันธาจิตร์สกุล [30020055] บ้านด่านเกวียน โชคชัย
14 - นายวิชสุรัศม์  เชียงกระโทก [30020060] ชลประทานบ้านกอโจด โชคชัย
15 - นางสาวปิยะพรรณ  ผึ่งกระโทก [30020061] บ้านโจด โชคชัย
16 - นางวนัสยา  จุกกระโทก [30020068] บ้านบึงไทย โชคชัย
17 - น.ส.พรทิพย์  ทันกระโทก [30020071] บ้านดอนพราหมณ์ โชคชัย
18 - นางยุพา  แก้วกระโทก [30020072] บ้านหนองเสาเดียว โชคชัย
19 - นางอารีรัตน์  ชันกระโทก [30020082] บ้านกอกวิทยา โชคชัย
20 - นางสาวนงเยาว์  เครือจันทร์ [30020084] บ้านท่าตะเคียน โชคชัย
21 - น.ส.ละอองทิพย์  ด่านกระโทก [30020085] บ้านละลม โชคชัย
22 - นายสนธยา  แนบกระโทก [30020087] บ้านกุดจอกใหญ่ โชคชัย
23 - นางสาวแสงเดือน  ชินหัวดง [30020095] บ้านหนองม่วงใหญ่ ห้วยแถลง
24 - นายชัยพร  ชัยชะนะ [30020096] บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ห้วยแถลง
25 - นางสาวนิตยา  ทองดี [30020102] ชุมชนบ้านทับสวาย ห้วยแถลง
26 - นางสาวอัญชลี  นิลศิริ [30020106] บ้านท่าลี่ ห้วยแถลง
27 - นางสาวธัญลักษณ์  คำจันทร์ [30020119] บ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
28 - นางสาวสมิตานัน  โคตร์สมบัติ [30020121] บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ห้วยแถลง
29 - น.ส.อ้อมใจ  สาแก้ว [30020123] บ้านห้วยแคน ห้วยแถลง
30 - น.ส.มธุรส  ทับแสนลี [30020127] บ้านแสนสุข ห้วยแถลง
31 - นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้หอม [30020132] บ้านตะคร้อ ห้วยแถลง
32 - นายประวิทย์  แบงกระโทก [30020135] บ้านซับตะคร้อ หนองบุญมาก
33 - น.ส.คณัสนันท์  วงชวัลณรัตน์ [30020137] บ้านใหม่ไทยเจริญ หนองบุญมาก
34 - นางสาววาสนา  จุกแก้ว [30020145] บ้านสารภี หนองบุญมาก
35 - นางสาวกาญจนา  ทิพย์กระโทก [30020147] บ้านหนองตะไก้ หนองบุญมาก
36 - นางจารุนี  ฟอกสันเทียะ [30020150] บ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก
37 - นางสีไพร  มวยกระโทก [30020152] บ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
38 - นางสาวแพรวพรรณ  จีนสูงเนิน [30020157] บ้านคลองสารเพชร หนองบุญมาก
39 - นางสาวสุนันท์  จากโคกสูง [30020160] บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก
40 - นางสาวอัญรินทร์  ไกรคุ้ม [30020166] อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
41 - นายประสิทธิ์  วังสงคราม [30020167] โนนตาวิทย์ เฉลิมพระเกียรติ
42 - นางอารีรัตน์  ไกรคุ้ม [30020168] บ้านกันผม เฉลิมพระเกียรติ
43 - นางนิตย์จันทร์  บรรจงรอด [30020169] บ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ
44 - นางแสงดาว  พรมงูเหลือม [30020172] ชุมชนวัดรวง เฉลิมพระเกียรติ
45 - นางสาวสุชาวดี  จำลองมุข [30020179] บ้านหนองบัวโคก เฉลิมพระเกียรติ