ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลบุคลากรวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 จ3100957 นางสาวอรวรรณ  จันมณี [30020035] บ้านหนองขาม จักราช
2 จ3100959 น.ส.ประทุมทิพย์  ชอบป่ารัง [30020066] บ้านบึงพระ โชคชัย
3 จ3100962 นางสาวปรียานุช  พิลัย [30020101] บ้านหนองไผ่ ห้วยแถลง
4 จ3100954 นางสุนทรียา  พลยางนอก [30020111] บ้านกระทุ่มแท่น ห้วยแถลง
5 จ3100958 นางสาวชฎาธาร  คำสุภาพ [30020175] สมานมิตรวิทยา เฉลิมพระเกียรติ