ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 จ3100966 นายชัชวาลย์  สุปัญญเดชา [30020026] บ้านโคกสำโรง จักราช
2 จ3100970 นางธฤษวรรณ  งอกชัยภูมิ [30020081] ชุมชนพลับพลา โชคชัย
3 จ3100971 น.ส.ดุษิตา  คำจันดา [30020102] ชุมชนบ้านทับสวาย ห้วยแถลง
4 จ3100972 นางนาถติยา  เชาว์มะเริง [30020167] โนนตาวิทย์ เฉลิมพระเกียรติ