ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลนักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000) จำนวน 26 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 จ1201064 นายสุเทพ  พยัคฆมะเริง [30020007] จักราชราษฎร์สามัคคี จักราช
2 จ1201068 นายประกิต  คำดี [30020014] บ้านตูมราษฎร์บูรณะ จักราช
3 จ1201047 นายสุรัตน์  ยอดสิงห์ [30020021] บ้านละกอ จักราช
4 จ1201067 นายภาณุ  ถาก๊ะ [30020046] เสมาอุปถัมภ์ จักราช
5 จ1201051 นายบุญเลี้ยง  จาบกระโทก [30020055] บ้านด่านเกวียน โชคชัย
6 จ1201069 นายฐิติวุฒิ  เบี้ยกระโทก [30020058] บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) โชคชัย
7 จ1201072 นายฤาชัย  ในกระโทก [30020059] บ้านหนองกก โชคชัย
8 จ1201050 นายลำยอง  แก่นกระโทก [30020061] บ้านโจด โชคชัย
9 จ1201052 นายบุญกอง  เขียวอ่อน [30020063] บ้านโนนเพชร โชคชัย
10 จ1201049 นายจิระ  ปลิงกระโทก [30020069] บ้านท่าอ่าง โชคชัย
11 จ1201053 นายปั่น  เกาะทะเล [30020084] บ้านท่าตะเคียน โชคชัย
12 จ1201048 นายสมบัติ  คงวงศ์ [30020102] ชุมชนบ้านทับสวาย ห้วยแถลง
13 จ1201060 นายสมาน  เหือดไธสง [30020104] บ้านโนนสำราญ ห้วยแถลง
14 จ1201071 นายปฎิวัติ  ลาดแก้ว [30020106] บ้านท่าลี่ ห้วยแถลง
15 จ1201059 นายหริ่ง  ราชหิรินทร์ [30020113] บ้านหนองนกเขา ห้วยแถลง
16 จ1201061 นายทองขาว  กิติสุนทรกุล [30020122] บ้านหนองม่วง ห้วยแถลง
17 จ1201056 นายสมบูรณ์  วรรณพันธ์ [30020126] บ้านสวนหอม ห้วยแถลง
18 จ1201058 นายคำภีร์  สุพรรณกลาง [30020129] บ้านหัวสะพาน ห้วยแถลง
19 จ1201057 นายอัศวิน  นิติสิทธิ์ [30020134] บ้านหนองพลอง ห้วยแถลง
20 จ1201070 นายพนม  โกสีนาม [30020140] บ้านลุงเขว้า หนองบุญมาก
21 จ1201074 นายพลอย  โหน่งกระโทก [30020142] บ้านท่าตะแบก หนองบุญมาก
22 จ1201073 นายสมัย  อินทร์โพธิ์กลาง [30020145] บ้านสารภี หนองบุญมาก
23 จ1201054 นายสีทา  เพียรผักแว่น [30020156] บ้านบุกระโทก หนองบุญมาก
24 จ1201063 นายอวิรุฑ  รอดสวัสดิ์ [30020168] บ้านกันผม เฉลิมพระเกียรติ
25 จ1201066 นายนายประสัน  หนานโพธิ์ [30020172] ชุมชนวัดรวง เฉลิมพระเกียรติ
26 จ1201062 นายประยงค์  ตรวจงูเหลือม [30020180] บ้านหนองยาง เฉลิมพระเกียรติ