ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลนักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000) จำนวน 58 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 จ2202070 นายไมล์  อินนา [30020001] ไทรทอง จักราช
2 จ2202071 นายวิฑูรย์  นากระโทก [30020002] บ้านดงพลอง จักราช
3 จ2202072 นายธนชิต  บุญเจือ [30020003] บ้านทรัพย์เจริญ จักราช
4 จ2202073 นายอรรถวุฒิ  ลารคร [30020004] บ้านพระนารายณ์ จักราช
5 จ2202074 นายเสมียน  สิทธิสังข์ [30020006] วัดหนองบัวยอดแก้ว จักราช
6 จ2202063 นายสอิ้ง  ถิ่นทองหลาง [30020009] บ้านตะกุดเครือปลอก จักราช
7 จ2202065 นายดำรง  รัตนสุข [30020011] บ้านหนองบัวกลาง จักราช
8 จ2202066 นายถนอม  เข็มจีนมะดัน [30020015] บ้านทองหลาง จักราช
9 จ2202068 นายสุพจน์  ครสวรรค์ [30020017] วัดเหมสูง จักราช
10 จ2202077 นายคณิศร  เพชรกระโทก [30020022] ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ จักราช
11 จ2202075 นายธณภัทร  เถื่อนกลาง [30020024] ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) จักราช
12 จ2202076 นายเฉลิมชัย  ร่มสนุก [30020029] บ้านหนองไผ่ จักราช
13 จ2202078 นายพงศ์ศักดิ์  สิริโพธิ์ [30020033] บ้านโนนทะยุง จักราช
14 จ2202080 นางบุญช่วย  แน่นกระโทก [30020038] บ้านหนองแมว จักราช
15 จ2202069 นายชั้น  สานคล่อง [30020042] วัดหนองจอก จักราช
16 จ2202081 นายบุญมี  แท่งทองหลาง [30020044] บ้านสวนปอ จักราช
17 จ2202084 นายสุริชัย  สุนินบูรณ์ [30020051] โชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย
18 จ2202094 นายวิเชียร  ยื่นกระโทก [30020065] ชลประทานนาตลิ่งชัน โชคชัย
19 จ2202083 นายสุรพล  แซวกระโทก [30020066] บ้านบึงพระ โชคชัย
20 จ2202082 นายอัด  เลิศประไพสกุล [30020068] บ้านบึงไทย โชคชัย
21 จ2202086 นายสมเครื่อง  คู่กระโทก [30020073] บ้านโนนปอแดง โชคชัย
22 จ2202087 นายพยุง  เกราะกระโทก [30020074] บ้านโค้งกระโดน โชคชัย
23 02202088 นายประเสริฐ  โอกระโทก [30020075] บ้านดอนเกตุ โชคชัย
24 จ2202089 นางสาวกรรภิรมย์  จักรกระโทก [30020076] บ้านดะแลง โชคชัย
25 จ2202090 นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก [30020077] บ้านปอพราน โชคชัย
26 จ2202092 นายประสิทธิ์  กกกระโทก [30020079] บ้านปรางค์ โชคชัย
27 จ2202093 นายสุรพล  โกร่งกระโทก [30020080] วัดกุดสวาย โชคชัย
28 จ2202091 นายปรีชา  ยังทินนัง [30020083] บ้านคลองกลาง โชคชัย
29 จ2202107 นายพันธ์  จัดงูเหลือม [30020089] บ้านซ่าเลือด ห้วยแถลง
30 จ2202108 นายอยู่  กิจดี [30020090] บ้านโนนขี้ตุ่น ห้วยแถลง
31 จ2202109 นายสมเกียรติ  ปานทิพย์ [30020091] บ้านหนองบัวรองสามัคคี ห้วยแถลง
32 จ2202106 นายอรุณ  ทุมมา [30020092] บ้านหัวทำนบ ห้วยแถลง
33 จ2202115 นายพิจิต  ปัตเทสัง [30020096] บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ห้วยแถลง
34 จ2202116 นายภูวดล  เงินไทย [30020097] บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ห้วยแถลง
35 จ2202102 นายชนะชัย  กุ๊กสันเทียะ [30020103] บ้านโนนทอง ห้วยแถลง
36 จ2202103 นายธนกร  ปั่นสันเทียะ [30020105] บ้านเมืองพลับพลา ห้วยแถลง
37 จ2202104 นายอุทัย  ดาวไธสง [30020107] บ้านสระแก้ว ห้วยแถลง
38 จ2202105 นายบุญหนา  พึ่งพิง [30020108] บ้านหนองชุมแสง ห้วยแถลง
39 จ2202118 นางสาววิลาวัลย์  เสนนอก [30020110] รักชาติประชาบำรุง ห้วยแถลง
40 จ2202117 นายมานพ  ค้าสบาย [30020111] บ้านกระทุ่มแท่น ห้วยแถลง
41 จ2202114 นายสุทธิพงศ์  สมสะอาด [30020115] บ้านกู่โกสีย์วิทยา ห้วยแถลง
42 จ2202112 นายศิริชัย  กิจสุชำ [30020117] บ้านหนองปรือ ห้วยแถลง
43 จ2202113 นายพิเชษฐ  หาญชะนะ [30020119] บ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
44 จ2202111 นายนายพิทักษ์ชัย  ดวงกระโทก [30020121] บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ห้วยแถลง
45 จ2202119 นายละมุด  บุราญรมย์ [30020128] บ้านหนองโสน ห้วยแถลง
46 จ2202095 นายเพชรเพ็ญ  ศรีนาคา [30020136] บ้านสระซาง หนองบุญมาก
47 จ2202098 นายเกรียงไกร  สิริรัตน์ [30020143] บ้านทุ่งหัวขวาน หนองบุญมาก
48 จ2202100 นายสมบัติ  สืบวงค์ [30020147] บ้านหนองตะไก้ หนองบุญมาก
49 จ2202099 นายมั่นคง  สื่อกลาง [30020148] บ้านสว่างวิทยา หนองบุญมาก
50 จ2202101 นายชูชาติ  สำกลาง [30020149] บ้านหนองไทร หนองบุญมาก
51 จ2202097 นายวิลัยลักษณ์  เกตุวงศ์รัมย์ [30020152] บ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
52 จ2202120 นายแฉล้ม  ทนกระโทก [30020164] พิมานประชาสันต์ เฉลิมพระเกียรติ
53 จ2202126 นายเปรม  พวงแก้ว [30020171] ภูทองวิทยา เฉลิมพระเกียรติ
54 จ2202121 นายเชย  ชวนงูเหลือม [30020173] บ้านนาตาวงษ์ เฉลิมพระเกียรติ
55 จ2202122 นายอนุชา  จันขุน [30020174] วัดสลักได เฉลิมพระเกียรติ
56 จ2202123 นายคึกฤทธิ์  เปลี่ยนโพธิ์ [30020175] สมานมิตรวิทยา เฉลิมพระเกียรติ
57 จ2202124 นายวิชิต  รัตนพลแสน [30020176] อำนวยศิลป์สารกิจ เฉลิมพระเกียรติ
58 จ2202125 นายชูเกียรติ  แผลงสูงเนิน [30020179] บ้านหนองบัวโคก เฉลิมพระเกียรติ