ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000) จำนวน 99 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 - นางสาวฐิติพรรณ  สุวรรณทา [30020001] ไทรทอง จักราช
2 - นางสาวสุกัญญา  อรุณโน [30020002] บ้านดงพลอง จักราช
3 - นางสาวสริตา  กองไธสง [30020004] บ้านพระนารายณ์ จักราช
4 - นางสาวกรรณสิงห์  หาดเจียง [30020005] บ้านหนองขามน้อย จักราช
5 - นางสาวภควดี  พงษ์สีดา [30020006] วัดหนองบัวยอดแก้ว จักราช
6 - นายสิปปนนท์  สอนจันดา [30020012] บ้านหนองนกกวัก จักราช
7 - นางสาวเดือนเพ็ญ  รักพวกกลาง [30020015] บ้านทองหลาง จักราช
8 - นางสาวสาวิณี  นาทองหลาง [30020016] รัฐการุณวิทยา จักราช
9 - นางสาววนิดา  กลิ่นทองหลาง [30020017] วัดเหมสูง จักราช
10 - นางบังอร  นากระโทก [30020019] บ้านโนนตาพรม จักราช
11 - นางธาราวดี  เรียมริมมะดัน [30020022] ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ จักราช
12 - นางสาวณัฐริกา   แทนกระโทก [30020023] อรพิมพ์วิทยา จักราช
13 - นางสาวภาวิตา  ใสโพธิ์ [30020024] ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) จักราช
14 - นางสาวกฤษณา  บุตรศรีวงษ์ [30020025] บ้านโกรกไม้แดง จักราช
15 - นางวรนุช  มนนารายณ์ [30020027] วัดหินมงคล จักราช
16 - นางสาวมรกต  ท่วมกระโทก [30020030] ขามสงเคราะห์ จักราช
17 - นางสาวดาราวรรณ  ปิยะชาติ [30020032] ชาติวิทยา จักราช
18 - นางปิยะนุช  สุตยสรณาคม [30020033] บ้านโนนทะยุง จักราช
19 - นางสาวนริสา  จันทร์ทอง [30020035] บ้านหนองขาม จักราช
20 - นางสาวรุจิรัตน์  แทนนำ [30020036] ราษฎร์บำรุง จักราช
21 - นางสาวสุพรรษา  โกสุม [30020037] สามัคคีวิทยา จักราช
22 - นางณัฏฐพร  พึ่งครบุรี [30020039] วัดหนองนกคุ่ม จักราช
23 - นางสาวจิตติมา  วรสีหะ [30020040] ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช
24 - นางสาวสุภาวดี  หนองบุญ [30020042] วัดหนองจอก จักราช
25 - นางนิศากร  ไปเจอะ [30020045] บ้านหินโคน จักราช
26 - นางสาวพัชราวรรณ  แพงไธสง [30020047] บ้านหนองจระเข้หิน จักราช
27 - นางสาวบุษยรัตน์  ฤทธิ์จันอัด [30020050] วัดพะโค โชคชัย
28 - นางสาวชมพูนุท  แผ่นกระโทก [30020054] บ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย
29 - นายนนทพันธ์  สีดาว [30020056] บ้านตูม โชคชัย
30 - นางสาวลัดดามาศ  เนนเลิศ [30020061] บ้านโจด โชคชัย
31 - นางสาวอัญชลี  กลั่นเกษม [30020062] บ้านท่าเยี่ยมวิทยา โชคชัย
32 - นายธีรศักดิ์  มันกระโทก [30020063] บ้านโนนเพชร โชคชัย
33 - นางสาวสุพรรษา  สนเปี่ยม [30020067] บ้านท่าลาดขาว โชคชัย
34 - นายสนิท  ศรีชำนาญ [30020068] บ้านบึงไทย โชคชัย
35 - นางสาวพัฒนาพร  เปลื้องกระโทก [30020071] บ้านดอนพราหมณ์ โชคชัย
36 - นางสาวกัญญารัตน์  ดาดผักแว่น [30020073] บ้านโนนปอแดง โชคชัย
37 - นายคมสัน  ชัยเสนา [30020074] บ้านโค้งกระโดน โชคชัย
38 - นางสาวศิริรัตน์  เสริมกระโทก [30020075] บ้านดอนเกตุ โชคชัย
39 - นางสาวกาญจนา  ฉิ่งสระน้อย [30020076] บ้านดะแลง โชคชัย
40 - นางสาววิวาห์  จั้นเขว้า [30020079] บ้านปรางค์ โชคชัย
41 - นางสาววรดา  โขนภูเขียว [30020080] วัดกุดสวาย โชคชัย
42 - นางสาวศศิณัฏฐิกา  ช่องผักแว่น [30020081] ชุมชนพลับพลา โชคชัย
43 - นางสาวสิริพร  ประกอบแก้ว [30020082] บ้านกอกวิทยา โชคชัย
44 - นายปิยะนันท์  สุ่ยกระโทก [30020083] บ้านคลองกลาง โชคชัย
45 - นายพีรวัจน์  ประภาสโนบล [30020085] บ้านละลม โชคชัย
46 - นางสาวสุวนันท์  ปีกกระโทก [30020086] บ้านกุดจอกน้อย โชคชัย
47 - นางสาวพรทิพา  บุ้งกระโทก [30020087] บ้านกุดจอกใหญ่ โชคชัย
48 - นายอภิสิทธิ์  สางรัมย์ [30020089] บ้านซ่าเลือด ห้วยแถลง
49 - นางโศภิต  แนวทัด [30020090] บ้านโนนขี้ตุ่น ห้วยแถลง
50 - นายยศสรัล  ดีไพร [30020093] บ้านจอมศรี ห้วยแถลง
51 - นางสาวประภัสสร  ทนาไธสง [30020094] บ้านหนองม่วงหวาน ห้วยแถลง
52 - นางสาวณัฐมล  นิยมสัตย์ [30020096] บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ห้วยแถลง
53 - นางสาวปภาพินท์  ดีไพร [30020098] วัดหนองนา ห้วยแถลง
54 - นายธีระวุฒิ  เรียมทา [30020099] บ้านนาตะคุ ห้วยแถลง
55 - นางสาวจีรภา  การปลูก [30020100] บ้านตะโก ห้วยแถลง
56 - นางสาวกุสาวดี  จงสูงเนิน [30020101] บ้านหนองไผ่ ห้วยแถลง
57 - นางสาวสุรางคนา  ปักกานาโต [30020104] บ้านโนนสำราญ ห้วยแถลง
58 - นายนครินทร์  คำปลิว [30020106] บ้านท่าลี่ ห้วยแถลง
59 - นางสาวดารณี  พ่อค้า [30020108] บ้านหนองชุมแสง ห้วยแถลง
60 - นางสาวศิริลักษณ์  เซ็นทองหลาง [30020110] รักชาติประชาบำรุง ห้วยแถลง
61 - นางสาวสุนันทา  สอาดศรี [30020111] บ้านกระทุ่มแท่น ห้วยแถลง
62 - นายสุรัชต์  เสาศิริ [30020112] บ้านตะแกรง ห้วยแถลง
63 - นางสาวไอลดา  เนตรถาวร [30020114] บ้านหนองสาย ห้วยแถลง
64 - นางสาววรดา  ดูสมศักดิ์ [30020115] บ้านกู่โกสีย์วิทยา ห้วยแถลง
65 - นายจุติพล  ทวรรณกุล [30020120] บ้านโคกพลวง ห้วยแถลง
66 - นางสาวอารีรัตน์ พิภักดี  อารีรัตน์ พิภักดี [30020121] บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ห้วยแถลง
67 - นางสาวนงนุช  เกิดมะเริง [30020124] อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ห้วยแถลง
68 - นางเพ็ญพิมล  ทับทอง [30020125] บ้านห้วยปอ ห้วยแถลง
69 - นางสาวจารุวรรณ  หมีแก้ว [30020126] บ้านสวนหอม ห้วยแถลง
70 - นางสาวอัญชลีพร  ทองขันธ์ [30020127] บ้านแสนสุข ห้วยแถลง
71 - นางสาวพิมลวรรณ  ทินกระโทก [30020128] บ้านหนองโสน ห้วยแถลง
72 - นางสาวฟาลิฎา  ทองมี [30020129] บ้านหัวสะพาน ห้วยแถลง
73 - นางสาวรัตน์ดาวรรณ  นางสันเทียะ [30020131] บ้านโคกสะอาด ห้วยแถลง
74 - นางสาวทิชากร  เต็งผักแว่น [30020134] บ้านหนองพลอง ห้วยแถลง
75 - นางสาวกันยาวีร์  กองแก้ม [30020136] บ้านสระซาง หนองบุญมาก
76 - นางสาววัลภา  ตุ่นกระโทก [30020138] บ้านใหม่สมบูรณ์ หนองบุญมาก
77 - นายกรณ์จิราวุฒิ  ดีประเสริฐ [30020139] บ้านถนนหัก หนองบุญมาก
78 - นางสาววิไลพร  รักษ์ภักดี [30020143] บ้านทุ่งหัวขวาน หนองบุญมาก
79 - นางสาวชุติมา  ต่อกระโทก [30020145] บ้านสารภี หนองบุญมาก
80 - นางสาวพันทิวา  แพงวงษ์ [30020146] บ้านยอกขาม หนองบุญมาก
81 - นางสาวนงลักษณ์  แจ้งขำ [30020148] บ้านสว่างวิทยา หนองบุญมาก
82 - นางสาวนิตยา  มาระศรี [30020149] บ้านหนองไทร หนองบุญมาก
83 - นางสาวนฤมล  แก้วดอนรี [30020151] เทียมนครวิทยา หนองบุญมาก
84 - นางสาวจันทกานติ์   ปรานกระโทก [30020152] บ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
85 - นางสาวณฤมน  อรรคเสริญ [30020155] บ้านหนองกระทุ่ม หนองบุญมาก
86 - นายอภิชาติ  เพิ่มพูน [30020157] บ้านคลองสารเพชร หนองบุญมาก
87 - นายพิสิทธิ์  แบ้กระโทก [30020158] บ้านหนองลูกควาย หนองบุญมาก
88 - นางสาวอังคณา  ด้วงกระโทก [30020159] บ้านหนองสะแก หนองบุญมาก
89 - นางสาวกนุชล  แทวกระโทก [30020161] บ้านกรูด เฉลิมพระเกียรติ
90 - นายอรรถวิทย์  กลิ่นถาวร [30020164] พิมานประชาสันต์ เฉลิมพระเกียรติ
91 - นางสาวดารารัตน์  ถิ่นทองหลาง [30020165] ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
92 - นางสาวนิตยา  พรมกลัดพะเนา [30020170] บ้านด่านพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
93 - นางวรรณิษา  จำกอง [30020171] ภูทองวิทยา เฉลิมพระเกียรติ
94 - นางสาวสุพรรณา  เริกกลาง [30020172] ชุมชนวัดรวง เฉลิมพระเกียรติ
95 - นางสาวธันย์ภัคนันท์  ขำโพธิ์ [30020174] วัดสลักได เฉลิมพระเกียรติ
96 - นางสาวลลนา  เพชรกระโทก [30020177] โคกวังวนวิทยา เฉลิมพระเกียรติ
97 - นางสาวธารา  อ่อนทองหลาง [30020178] บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) เฉลิมพระเกียรติ
98 - นางสาวนันทนา  หนุนกระโทก [30020179] บ้านหนองบัวโคก เฉลิมพระเกียรติ
99 - นายทศพร  บุญชัย [30020180] บ้านหนองยาง เฉลิมพระเกียรติ