ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000) จำนวน 65 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 จ2103367 นางสาวสุมาลี  โชติชุม [30020003] บ้านทรัพย์เจริญ จักราช
2 จ2103349 นางสาวสุกัญญา   พิพิธภัณฑ์ [30020007] จักราชราษฎร์สามัคคี จักราช
3 จ2103350 นางจันทร์สุดา   หยวกทิม [30020009] บ้านตะกุดเครือปลอก จักราช
4 จ2103353 นางสาวมนัสวรรณ  คำจาด [30020010] บ้านโนนพฤกษ์ จักราช
5 จ2103354 นางสาวสุภาวดี   ธาตุดี [30020011] บ้านหนองบัวกลาง จักราช
6 จ2103355 นางสาวสุนทรี  อินทรจิตต์ [30020013] หนองพลวงพิทยา จักราช
7 จ2103352 ว่าที่ ร.ต.ปกาสิต  นวลใส [30020014] บ้านตูมราษฎร์บูรณะ จักราช
8 จ2103351 นางสาวน้ำทิพย์  ชั่งเลื่อย [30020020] บ้านช่องโค จักราช
9 จ2103360 นางไอยวริญห์   พินโคกสูง [30020021] บ้านละกอ จักราช
10 จ2103361 นายณรงค์  หมายรอกลาง [30020026] บ้านโคกสำโรง จักราช
11 จ2103358 นายธานินทร์   ฐานกระโทก [30020028] บ้านบุวังหว้า จักราช
12 จ2103362 นางสาวปาริชาติ  เสียดกระโทก [30020029] บ้านหนองไผ่ จักราช
13 จ2103357 นางสาวศุภิดา  ชวนประโคน [30020031] ชุมชนสว่างวิทยา จักราช
14 จ2103359 นางสาวสายสุดา  รายพิมาย [30020034] บ้านโนนพะไล จักราช
15 จ2103356 นางสาวสุพรรณิกา   ก้องพิมาย [30020041] บ้านโคกพระ จักราช
16 จ2103365 นางจุรีพร  หนพิมาย [30020043] วัดหนองพลวง จักราช
17 จ2103364 นางสาวศศิธร  หมายรอกลาง [30020044] บ้านสวนปอ จักราช
18 จ2103363 นางสาวมนฑาทิพย์  ชาชำนาญ [30020046] เสมาอุปถัมภ์ จักราช
19 จ2103389 นางสาวศุภกาญจน์  สิทธิศักดิ์ [30020048] บ้านดอน โชคชัย
20 จ2103379 นางเขมิกา   เสาะแสวง [30020051] โชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย
21 จ2103387 นางวิภา  ครึกกระโทก [30020052] บ้านบิง โชคชัย
22 จ2103393 นางสาววรรณิภา  แฝงกระโทก [30020053] บ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย
23 จ2103394 นายธงชัย  แทนจะโปะ [30020055] บ้านด่านเกวียน โชคชัย
24 จ2103384 นางสาวชิษณุชา  ใสแจ่ม [30020057] บ้านหนองบอน โชคชัย
25 จ2103383 นายทวีศักดิ์  พันธุรัตน์ [30020058] บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) โชคชัย
26 จ2103385 นางสาวนงลักษณ์  ปร๋อกระโทก [30020059] บ้านหนองกก โชคชัย
27 จ2103392 นางสาวนงเยาว์  แก่นกระโทก [30020064] ชุมชนดอนไพล โชคชัย
28 จ2103381 นางณรัฐนันทน์  วงศ์สุทธิรัตน์ [30020065] ชลประทานนาตลิ่งชัน โชคชัย
29 จ2103390 นางกิตติยาพร  ปะโมนะตา [30020072] บ้านหนองเสาเดียว โชคชัย
30 จ2103380 นางสาวสุรีพร  บุตรชาติ [30020077] บ้านปอพราน โชคชัย
31 จ2103388 นายชิติพัทธ์  จรูญแสง [30020084] บ้านท่าตะเคียน โชคชัย
32 จ2103420 นางสาวศรีสุดา  จันทองทิพย์ [30020092] บ้านหัวทำนบ ห้วยแถลง
33 จ2103409 นางวันเพ็ญ  ตาไธสง [30020095] บ้านหนองม่วงใหญ่ ห้วยแถลง
34 จ2103413 นางสาวอัญชลี  สังข์เสวี [30020102] ชุมชนบ้านทับสวาย ห้วยแถลง
35 จ2103419 นางสาวพัชรียา  เปลกไธสง [30020105] บ้านเมืองพลับพลา ห้วยแถลง
36 จ2103416 นางกัญญาพัชร  ซอยรัมย์ [30020107] บ้านสระแก้ว ห้วยแถลง
37 จ2103406 นางสาวนฤชล  ผิวผักแว่น [30020109] บ้านหลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
38 จ2103410 นางสาวอังคนันท์  หงษ์วิจิตปรีชา [30020116] บ้านเมืองรัง ห้วยแถลง
39 จ2103407 นางสาวจุฑารัตน์  ปัจจัยโค [30020117] บ้านหนองปรือ ห้วยแถลง
40 จ2103411 นางพรรณพิไล  โนตไธสง [30020118] บ้านหนองโพดเพชรพิทยา ห้วยแถลง
41 จ2103408 นางสาวชุตินที  ปินะกัง [30020119] บ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
42 จ2103417 นายศุภกฤษ์  อินทะดก [30020122] บ้านหนองม่วง ห้วยแถลง
43 จ2103421 นางสาวอารีรัตน์  ดุจจานุทัศน์ [30020123] บ้านห้วยแคน ห้วยแถลง
44 จ2103422 นางสาวจิตนิภา  บรรณจงส์ [30020130] บ้านหินดาด ห้วยแถลง
45 จ2103414 นายอาคม  ลาสุดตา [30020132] บ้านตะคร้อ ห้วยแถลง
46 จ2103412 นางจิรัสย์  พรมหนองแสน [30020133] บ้านสระมะค่า ห้วยแถลง
47 จ2103400 นางสาวศรินธร  ปาทาน [30020135] บ้านซับตะคร้อ หนองบุญมาก
48 จ2103405 นางสาวนิชาภา  ชัยศิริ [30020137] บ้านใหม่ไทยเจริญ หนองบุญมาก
49 จ2103396 นางสาวปิยนุช  นอกกระโทก [30020140] บ้านลุงเขว้า หนองบุญมาก
50 จ2103397 นายนรากร  พินิจวรานนท์ [30020141] บ้านหนองจาน หนองบุญมาก
51 จ2103401 นางสาวรัชฎาพร  ศรีพงพะเนาว์ [30020142] บ้านท่าตะแบก หนองบุญมาก
52 จ2103402 นางนันท์นภัส  เดชพิพัฒน์เมธี [30020144] บ้านพระ หนองบุญมาก
53 จ2103423 นางสาวณิชานันท์  หงษ์สมศรี [30020147] บ้านหนองตะไก้ หนองบุญมาก
54 จ2103398 นางสาวมลิวัลย์  ถึงอินทร์ [30020150] บ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก
55 จ2103403 นายทักษะ  วีระศร [30020153] บ้านสระมะค่า หนองบุญมาก
56 จ2103395 นางสาวนพศร  เกียรติวีราภรณ์ [30020160] บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก
57 จ2103369 นายสรวิชญ์  บรรจงรอด [30020162] สมบูรณ์วัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
58 จ2103372 นางวัชรีพร  ดวงกันยา [30020163] เพชรมาตุคลา เฉลิมพระเกียรติ
59 จ2103378 นางสาวสุพัตรา  ศุภรานันท์ [30020166] อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
60 จ2103373 นายภัทรพงศ์  ดุลย์ขุนทด [30020167] โนนตาวิทย์ เฉลิมพระเกียรติ
61 จ2103375 นางสาวขนิษฐา  กุลงูเหลือม [30020168] บ้านกันผม เฉลิมพระเกียรติ
62 จ2103386 นางสาวอัจฉรา  คำทอง [30020169] บ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ
63 จ2103370 นางศุภัชญา  ศรียอด [30020173] บ้านนาตาวงษ์ เฉลิมพระเกียรติ
64 จ2103376 นางโสมนัส  เผื่อนงูเหลือม [30020175] สมานมิตรวิทยา เฉลิมพระเกียรติ
65 จ2103377 นางชัญญา  ด้วงนิล [30020176] อำนวยศิลป์สารกิจ เฉลิมพระเกียรติ