ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต จำนวน 31 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 จ1101890 นางสิริวิมล  เทพศรีดา [30020001] ไทรทอง จักราช
2 จ1101883 นายอังคาร  ดาสงเคราะห์ [30020002] บ้านดงพลอง จักราช
3 จ1101886 นางสาวสุรีรัตน์  เทิ่งกระโทก [30020004] บ้านพระนารายณ์ จักราช
4 จ1101895 นางอรพิน  สงวนศิลป์ [30020007] จักราชราษฎร์สามัคคี จักราช
5 จ1101862 นางสาวสุรีย์วรรณ  งอนกลาง [30020009] บ้านตะกุดเครือปลอก จักราช
6 จ1101892 นางสาวนิษรา  แจ่มจำรัส [30020019] บ้านโนนตาพรม จักราช
7 จ1101874 นางนัจนันท์  เทพเทียน [30020029] บ้านหนองไผ่ จักราช
8 จ1101894 นายรุ่งโรจน์  สุดทองหลาง [30020043] วัดหนองพลวง จักราช
9 01101876 นายโอภาส  เต็งชัยกุล [30020064] ชุมชนดอนไพล โชคชัย
10 จ1101866 นางธัณย์จิรา  ลีนามวงษ์ธนัน [30020068] บ้านบึงไทย โชคชัย
11 จ1101871 นายเจตพล  จุกแก้ว [30020072] บ้านหนองเสาเดียว โชคชัย
12 จ1101882 นางจันทนา  ใหม่จันดี [30020076] บ้านดะแลง โชคชัย
13 จ1101898 นางสาวจริยา  จรัสพันธ์ [30020087] บ้านกุดจอกใหญ่ โชคชัย
14 จ1101893 ว่าที่ ร.ต. หญิงอุไร  ปินะกาเส [30020096] บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ห้วยแถลง
15 จ1101872 นางพัชรา  นามล้ำ [30020097] บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ห้วยแถลง
16 จ1101869 นางสาวนันทิดา  ถิ่นสุวรรณ [30020099] บ้านนาตะคุ ห้วยแถลง
17 จ1101865 นายประเทือง  มีทอง [30020101] บ้านหนองไผ่ ห้วยแถลง
18 จ1101864 นายเกริกวรรธน์  หมวดเมืองกลาง [30020102] ชุมชนบ้านทับสวาย ห้วยแถลง
19 จ1101870 นายปฏิภาณ  วาปีทะ [30020105] บ้านเมืองพลับพลา ห้วยแถลง
20 จ1101885 นางวาสนา  บังพิมาย [30020113] บ้านหนองนกเขา ห้วยแถลง
21 จ1101880 นางพัชรี  พิลาศรี [30020115] บ้านกู่โกสีย์วิทยา ห้วยแถลง
22 จ1101873 นายยรรยง  ประกอบกัน [30020119] บ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
23 จ1101877 นางอัมพร  คำจันทึก [30020122] บ้านหนองม่วง ห้วยแถลง
24 จ1101896 นายภาณุพงษ์  สมสวย [30020126] บ้านสวนหอม ห้วยแถลง
25 จ1101887 นายวิเชียร  แก้วโคกสูง [30020129] บ้านหัวสะพาน ห้วยแถลง
26 - นางสาวจารุนิภา  ลาภเจริญ [30020138] บ้านใหม่สมบูรณ์ หนองบุญมาก
27 จ1101888 นางสาววิราวรรณ  เซ็นกระโทก [30020152] บ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
28 จ1101884 นางสาวกัญญา  นาเพ็ชร [30020154] บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองบุญมาก
29 จ1101881 นางสาวมัทธลี  สียางนอก [30020157] บ้านคลองสารเพชร หนองบุญมาก
30 จ1101875 นางสาวอังคณา  โคตรชมภู [30020161] บ้านกรูด เฉลิมพระเกียรติ
31 จ1101867 นางพูนศรี  ข้องนอก [30020175] สมานมิตรวิทยา เฉลิมพระเกียรติ