:
หมวดหมู่ วันที่ประกาศ เลขที่หนังสือ เรื่อง หมายเหตุ
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 26/01/2023 ศธ 0206.7/ว 7 ว7/2566 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลว. 3 ก.ย. 2564 2. หนังสือสำนักงวาน ก.ค.ศ. ที่ ไฟล์เอกสาร
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 25/01/2023 ศธ 0206.7/ว 6 ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 32 ลว. 15 พ.ย. 2565 2. หนังสือสำนักงาน ไฟล์เอกสาร
5. การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 17/01/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/154 ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 ล154/2566 แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือไปช่วยราชการหริือไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาหรือ หน่วยงานสังกัดอื่นที่มีเหต ว9/2564 , ว10/2564 , ว11/2564, ว22/2564 ไฟล์เอกสาร
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 09/01/2023 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 110 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 สพฐ.ว 110/2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/28 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 ไฟล์เอกสาร
1. การบริหารอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 05/01/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/30 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 ล30/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ้างถึง ว10/2565 ไฟล์เอกสาร
1. การบริหารอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 05/01/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/29 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 ล29/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ้างถึง ว26/2564 ไฟล์เอกสาร
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 05/01/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/28 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 ล28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อ้างถึง ว18/2563, ว15/2565 ไฟล์เอกสาร
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 05/01/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/26 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 ล26/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผุ้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อ้างถึง ว7/2564 ไฟล์เอกสาร
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 04/01/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 ว1/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อ้างถึง ว32/2565 ไฟล์เอกสาร
6. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก.ค.ศ./พรบ./กฎกระทรวง 28/12/2022 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/1477 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ล1477/2565 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง ว.32/2565, ว17/2552, ว.10/2557 ไฟล์เอกสาร
6. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก.ค.ศ./พรบ./กฎกระทรวง 07/12/2022 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 35 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ว35/2565 คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ้างอิง ว33/2565 และ ล902/2565 ไฟล์เอกสาร
6. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก.ค.ศ./พรบ./กฎกระทรวง 29/11/2022 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/902 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ล902/2565 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 อ้างถึง ว.33/2565 และ ศธ. 0206.6/868 ไฟล์เอกสาร
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 21/11/2022 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 34 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ว34/2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ้างถึง ว7/2564, ว18/2563, ว15/2564, ว24/2559 และ ว18/2565 ไฟล์เอกสาร
6. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก.ค.ศ./พรบ./กฎกระทรวง 21/11/2022 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ว33/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 อ้างอิง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.19/2560 (2565) มาตรา 9 วรรคสอง ไฟล์เอกสาร
Total 59 entries