:
หมวดหมู่ วันที่ประกาศ เลขที่หนังสือ เรื่อง หมายเหตุ
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 23/03/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ยกเลิก ว29/2560 ไฟล์เอกสาร
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 23/03/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 12 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ยกเลิก ว30/2560 ไฟล์เอกสาร
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 21/03/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) อ้างถึง ว14/2563 ไฟล์เอกสาร
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 21/03/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 11 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ้างถึง ว1/2565 ไฟล์เอกสาร
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 21/03/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 10 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 แนวปฏิบัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) อ้างถึง ว22/2563 ไฟล์เอกสาร
7. งานวินัยและนิติการ 16/03/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว8 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เอกสาร
6. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก.ค.ศ./พรบ./กฎกระทรวง 15/03/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/405 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 อ้างอิง - ว3/2565 ไฟล์เอกสาร
5. การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 14/03/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/456 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ อ้างอิง - ว9/2564 - ว10/2564 - ว11/2564 ไฟล์เอกสาร
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 01/03/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/427 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อ้างอิง ว7/2564 ล26/2566 ไฟล์เอกสาร
6. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก.ค.ศ./พรบ./กฎกระทรวง 03/02/2023 ประกาศ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไฟล์เอกสาร
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 26/01/2023 ศธ 0206.7/ว 7 ว7/2566 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลว. 3 ก.ย. 2564 2. หนังสือสำนักงวาน ก.ค.ศ. ที่ ไฟล์เอกสาร
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 25/01/2023 ศธ 0206.7/ว 6 ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 32 ลว. 15 พ.ย. 2565 2. หนังสือสำนักงาน ไฟล์เอกสาร
5. การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 17/01/2023 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/154 ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 ล154/2566 แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือไปช่วยราชการหริือไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาหรือ หน่วยงานสังกัดอื่นที่มีเหต ว9/2564 , ว10/2564 , ว11/2564, ว22/2564 ไฟล์เอกสาร
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 09/01/2023 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 110 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 สพฐ.ว 110/2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/28 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 ไฟล์เอกสาร
Total 69 entries