HRIS@Korat2

ข้อมูลโรงเรียน>>
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 42 โรงเรียน
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด
ที่ โรงเรียน ผอ. รอง ผอ. ข้าราชการครู รวม จำนวนนักเรียน ประเภท
1  30020113 บ้านหนองนกเขา
1
0
9
10
158
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
2  30020002 บ้านดงพลอง
1
0
9
10
179
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
3  30020160 บ้านหนองหัวแรด
1
0
42
43
1095
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
4  30020172 ชุมชนวัดรวง
1
0
12
13
298
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
5  30020166 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
1
0
13
14
320
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
6  30020119 บ้านหลุ่งประดู่
1
0
13
14
188
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
7  30020155 บ้านหนองกระทุ่ม
1
0
13
14
138
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
8  30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญ
1
0
14
15
211
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
9  30020147 บ้านหนองตะไก้
1
0
17
18
437
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
10  30020085 บ้านละลม
1
0
16
17
291
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
11  30020152 บ้านหนองไม้ไผ่
1
0
14
15
217
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
12  30020014 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
1
0
15
16
312
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
13  30020123 บ้านห้วยแคน
1
0
14
15
144
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
14  30020092 บ้านหัวทำนบ
1
0
15
16
171
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
15  30020040 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
1
0
16
17
285
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
16  30020140 บ้านลุงเขว้า
1
0
17
18
324
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
17  30020144 บ้านพระ
1
0
17
18
349
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
18  30020046 เสมาอุปถัมภ์
1
0
17
18
295
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
19  30020031 ชุมชนสว่างวิทยา
1
0
20
21
388
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
20  30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย
1
0
14
15
195
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
21  30020069 บ้านท่าอ่าง
1
0
14
15
211
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
22  30020058 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
1
0
15
16
227
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
23  30020060 ชลประทานบ้านกอโจด
1
0
15
16
244
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
24  30020021 บ้านละกอ
1
0
15
16
267
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
25  30020048 บ้านดอน
1
0
4
5
61
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
26  30020180 บ้านหนองยาง
1
0
10
11
179
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
27  30020067 บ้านท่าลาดขาว
1
0
5
6
99
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
28  30020162 สมบูรณ์วัฒนา
1
0
9
10
127
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
29  30020106 บ้านท่าลี่
1
0
12
13
266
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
30  30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์
1
0
11
12
294
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
31  30020055 บ้านด่านเกวียน
1
0
17
18
381
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
32  30020007 จักราชราษฎร์สามัคคี
1
1
30
32
749
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
33  30020124 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
1
0
35
36
862
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
34  30020081 ชุมชนพลับพลา
1
0
4
5
68
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
35  30020100 บ้านตะโก
1
0
5
6
95
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
36  30020168 บ้านกันผม
1
0
6
7
109
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
37  30020075 บ้านดอนเกตุ
1
0
9
10
137
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
38  30020032 ชาติวิทยา
1
0
11
12
240
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
39  30020150 บ้านหนองบุนนาก
1
0
20
21
385
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
40  30020094 บ้านหนองม่วงหวาน
1
0
21
22
286
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
41  30020130 บ้านหินดาด
1
0
18
19
350
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
42  30020135 บ้านซับตะคร้อ
0
0
6
6
117
1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด