HRIS@Korat2

ข้อมูลโรงเรียน>>
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จำนวน 2 โรงเรียน
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด
ที่ โรงเรียน ผอ. รอง ผอ. ข้าราชการครู รวม จำนวนนักเรียน ประเภท
1  30020092 บ้านหัวทำนบ
1
0
14
15
172
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
2  30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย
1
0
15
16
168
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด