HRIS@Korat2

ข้อมูลโรงเรียน>>
โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 19 โรงเรียน
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด
ที่ โรงเรียน ผอ. รอง ผอ. ข้าราชการครู รวม จำนวนนักเรียน ประเภท
1  30020066 บ้านบึงพระ
1
0
13
14
146
โรงเรียนประชารัฐ
2  30020045 บ้านหินโคน
1
0
12
13
149
โรงเรียนประชารัฐ
3  30020119 บ้านหลุ่งประดู่
1
0
13
14
188
โรงเรียนประชารัฐ
4  30020147 บ้านหนองตะไก้
1
0
17
18
437
โรงเรียนประชารัฐ
5  30020123 บ้านห้วยแคน
1
0
14
15
144
โรงเรียนประชารัฐ
6  30020092 บ้านหัวทำนบ
1
0
15
16
171
โรงเรียนประชารัฐ
7  30020156 บ้านบุกระโทก
1
0
16
17
258
โรงเรียนประชารัฐ
8  30020059 บ้านหนองกก
1
0
15
16
303
โรงเรียนประชารัฐ
9  30020140 บ้านลุงเขว้า
1
0
17
18
324
โรงเรียนประชารัฐ
10  30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย
1
0
14
15
195
โรงเรียนประชารัฐ
11  30020069 บ้านท่าอ่าง
1
0
14
15
211
โรงเรียนประชารัฐ
12  30020127 บ้านแสนสุข
1
0
16
17
252
โรงเรียนประชารัฐ
13  30020145 บ้านสารภี
1
0
17
18
343
โรงเรียนประชารัฐ
14  30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
1
0
9
10
140
โรงเรียนประชารัฐ
15  30020016 รัฐการุณวิทยา
1
0
10
11
241
โรงเรียนประชารัฐ
16  30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์
1
0
11
12
294
โรงเรียนประชารัฐ
17  30020094 บ้านหนองม่วงหวาน
1
0
21
22
286
โรงเรียนประชารัฐ
18  30020130 บ้านหินดาด
1
0
18
19
350
โรงเรียนประชารัฐ
19  30020135 บ้านซับตะคร้อ
0
0
6
6
117
โรงเรียนประชารัฐ
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด