HRIS@Korat2

ข้อมูลโรงเรียน>>
โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 19 โรงเรียน
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด
ที่ โรงเรียน ผอ. รอง ผอ. ข้าราชการครู รวม จำนวนนักเรียน ประเภท
1  30020135 บ้านซับตะคร้อ
1
0
5
6
114
โรงเรียนประชารัฐ
2  30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
1
0
9
10
133
โรงเรียนประชารัฐ
3  30020045 บ้านหินโคน
1
0
13
14
140
โรงเรียนประชารัฐ
4  30020066 บ้านบึงพระ
1
0
14
15
146
โรงเรียนประชารัฐ
5  30020092 บ้านหัวทำนบ
1
0
14
15
172
โรงเรียนประชารัฐ
6  30020119 บ้านหลุ่งประดู่
1
0
12
13
181
โรงเรียนประชารัฐ
7  30020069 บ้านท่าอ่าง
1
0
15
16
202
โรงเรียนประชารัฐ
8  30020016 รัฐการุณวิทยา
1
0
10
11
229
โรงเรียนประชารัฐ
9  30020127 บ้านแสนสุข
1
0
16
17
243
โรงเรียนประชารัฐ
10  30020156 บ้านบุกระโทก
1
0
15
16
266
โรงเรียนประชารัฐ
11  30020059 บ้านหนองกก
1
0
14
15
301
โรงเรียนประชารัฐ
12  30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์
0
0
11
11
304
โรงเรียนประชารัฐ
13  30020140 บ้านลุงเขว้า
1
0
16
17
323
โรงเรียนประชารัฐ
14  30020145 บ้านสารภี
1
0
18
19
345
โรงเรียนประชารัฐ
15  30020147 บ้านหนองตะไก้
1
1
19
21
417
โรงเรียนประชารัฐ
16  30020130 บ้านหินดาด
1
0
16
17
332
โรงเรียนประชารัฐ
17  30020123 บ้านห้วยแคน
1
0
13
14
129
โรงเรียนประชารัฐ
18  30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย
1
0
15
16
168
โรงเรียนประชารัฐ
19  30020094 บ้านหนองม่วงหวาน
1
0
18
19
257
โรงเรียนประชารัฐ
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด