HRIS@Korat2

ข้อมูลโรงเรียน>>
โรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 42 โรงเรียน
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด
ที่ โรงเรียน ผอ. รอง ผอ. ข้าราชการครู รวม จำนวนนักเรียน ประเภท
1  30020163 เพชรมาตุคลา
1
0
4
5
92
โรงเรียนดีประจำตำบล
2  30020081 ชุมชนพลับพลา
1
0
4
5
62
โรงเรียนดีประจำตำบล
3  30020048 บ้านดอน
1
0
4
5
74
โรงเรียนดีประจำตำบล
4  30020010 บ้านโนนพฤกษ์
1
0
4
5
88
โรงเรียนดีประจำตำบล
5  30020100 บ้านตะโก
1
0
5
6
96
โรงเรียนดีประจำตำบล
6  30020019 บ้านโนนตาพรม
0
0
5
5
101
โรงเรียนดีประจำตำบล
7  30020112 บ้านตะแกรง
1
0
6
7
105
โรงเรียนดีประจำตำบล
8  30020041 บ้านโคกพระ
1
0
6
7
112
โรงเรียนดีประจำตำบล
9  30020135 บ้านซับตะคร้อ
1
0
5
6
114
โรงเรียนดีประจำตำบล
10  30020004 บ้านพระนารายณ์
0
0
11
11
121
โรงเรียนดีประจำตำบล
11  30020162 สมบูรณ์วัฒนา
1
0
8
9
122
โรงเรียนดีประจำตำบล
12  30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
1
0
9
10
133
โรงเรียนดีประจำตำบล
13  30020075 บ้านดอนเกตุ
1
0
9
10
133
โรงเรียนดีประจำตำบล
14  30020045 บ้านหินโคน
1
0
13
14
140
โรงเรียนดีประจำตำบล
15  30020066 บ้านบึงพระ
1
0
14
15
146
โรงเรียนดีประจำตำบล
16  30020092 บ้านหัวทำนบ
1
0
14
15
172
โรงเรียนดีประจำตำบล
17  30020119 บ้านหลุ่งประดู่
1
0
12
13
181
โรงเรียนดีประจำตำบล
18  30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญ
1
0
15
16
183
โรงเรียนดีประจำตำบล
19  30020152 บ้านหนองไม้ไผ่
1
0
12
13
201
โรงเรียนดีประจำตำบล
20  30020069 บ้านท่าอ่าง
1
0
15
16
202
โรงเรียนดีประจำตำบล
21  30020159 บ้านหนองสะแก
1
0
15
16
208
โรงเรียนดีประจำตำบล
22  30020016 รัฐการุณวิทยา
1
0
10
11
229
โรงเรียนดีประจำตำบล
23  30020127 บ้านแสนสุข
1
0
16
17
243
โรงเรียนดีประจำตำบล
24  30020060 ชลประทานบ้านกอโจด
1
0
16
17
245
โรงเรียนดีประจำตำบล
25  30020106 บ้านท่าลี่
1
0
12
13
249
โรงเรียนดีประจำตำบล
26  30020021 บ้านละกอ
1
0
15
16
259
โรงเรียนดีประจำตำบล
27  30020156 บ้านบุกระโทก
1
0
15
16
266
โรงเรียนดีประจำตำบล
28  30020059 บ้านหนองกก
1
0
14
15
301
โรงเรียนดีประจำตำบล
29  30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์
0
0
11
11
304
โรงเรียนดีประจำตำบล
30  30020140 บ้านลุงเขว้า
1
0
16
17
323
โรงเรียนดีประจำตำบล
31  30020145 บ้านสารภี
1
0
18
19
345
โรงเรียนดีประจำตำบล
32  30020150 บ้านหนองบุนนาก
1
1
19
21
370
โรงเรียนดีประจำตำบล
33  30020055 บ้านด่านเกวียน
1
1
18
20
374
โรงเรียนดีประจำตำบล
34  30020147 บ้านหนองตะไก้
1
1
19
21
417
โรงเรียนดีประจำตำบล
35  30020130 บ้านหินดาด
1
0
16
17
332
โรงเรียนดีประจำตำบล
36  30020123 บ้านห้วยแคน
1
0
13
14
129
โรงเรียนดีประจำตำบล
37  30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย
1
0
15
16
168
โรงเรียนดีประจำตำบล
38  30020175 สมานมิตรวิทยา
1
0
9
10
174
โรงเรียนดีประจำตำบล
39  30020039 วัดหนองนกคุ่ม
0
0
7
7
103
โรงเรียนดีประจำตำบล
40  30020029 บ้านหนองไผ่
1
0
7
8
118
โรงเรียนดีประจำตำบล
41  30020094 บ้านหนองม่วงหวาน
1
0
18
19
257
โรงเรียนดีประจำตำบล
42  30020170 บ้านด่านพัฒนา
1
0
5
6
56
โรงเรียนดีประจำตำบล
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด