HRIS@Korat2

ข้อมูลโรงเรียน>>
โรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 42 โรงเรียน
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด
ที่ โรงเรียน ผอ. รอง ผอ. ข้าราชการครู รวม จำนวนนักเรียน ประเภท
1  30020066 บ้านบึงพระ
1
0
13
14
146
โรงเรียนดีประจำตำบล
2  30020045 บ้านหินโคน
1
0
12
13
149
โรงเรียนดีประจำตำบล
3  30020004 บ้านพระนารายณ์
1
0
12
13
127
โรงเรียนดีประจำตำบล
4  30020119 บ้านหลุ่งประดู่
1
0
13
14
188
โรงเรียนดีประจำตำบล
5  30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญ
1
0
14
15
211
โรงเรียนดีประจำตำบล
6  30020147 บ้านหนองตะไก้
1
0
17
18
437
โรงเรียนดีประจำตำบล
7  30020152 บ้านหนองไม้ไผ่
1
0
14
15
217
โรงเรียนดีประจำตำบล
8  30020123 บ้านห้วยแคน
1
0
14
15
144
โรงเรียนดีประจำตำบล
9  30020092 บ้านหัวทำนบ
1
0
15
16
171
โรงเรียนดีประจำตำบล
10  30020156 บ้านบุกระโทก
1
0
16
17
258
โรงเรียนดีประจำตำบล
11  30020059 บ้านหนองกก
1
0
15
16
303
โรงเรียนดีประจำตำบล
12  30020140 บ้านลุงเขว้า
1
0
17
18
324
โรงเรียนดีประจำตำบล
13  30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย
1
0
14
15
195
โรงเรียนดีประจำตำบล
14  30020159 บ้านหนองสะแก
1
0
15
16
204
โรงเรียนดีประจำตำบล
15  30020069 บ้านท่าอ่าง
1
0
14
15
211
โรงเรียนดีประจำตำบล
16  30020060 ชลประทานบ้านกอโจด
1
0
15
16
244
โรงเรียนดีประจำตำบล
17  30020127 บ้านแสนสุข
1
0
16
17
252
โรงเรียนดีประจำตำบล
18  30020021 บ้านละกอ
1
0
15
16
267
โรงเรียนดีประจำตำบล
19  30020145 บ้านสารภี
1
0
17
18
343
โรงเรียนดีประจำตำบล
20  30020163 เพชรมาตุคลา
1
0
5
6
93
โรงเรียนดีประจำตำบล
21  30020048 บ้านดอน
1
0
4
5
61
โรงเรียนดีประจำตำบล
22  30020019 บ้านโนนตาพรม
0
0
6
6
105
โรงเรียนดีประจำตำบล
23  30020162 สมบูรณ์วัฒนา
1
0
9
10
127
โรงเรียนดีประจำตำบล
24  30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
1
0
9
10
140
โรงเรียนดีประจำตำบล
25  30020016 รัฐการุณวิทยา
1
0
10
11
241
โรงเรียนดีประจำตำบล
26  30020106 บ้านท่าลี่
1
0
12
13
266
โรงเรียนดีประจำตำบล
27  30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์
1
0
11
12
294
โรงเรียนดีประจำตำบล
28  30020055 บ้านด่านเกวียน
1
0
17
18
381
โรงเรียนดีประจำตำบล
29  30020081 ชุมชนพลับพลา
1
0
4
5
68
โรงเรียนดีประจำตำบล
30  30020010 บ้านโนนพฤกษ์
1
0
4
5
92
โรงเรียนดีประจำตำบล
31  30020100 บ้านตะโก
1
0
5
6
95
โรงเรียนดีประจำตำบล
32  30020112 บ้านตะแกรง
1
0
5
6
109
โรงเรียนดีประจำตำบล
33  30020029 บ้านหนองไผ่
1
0
8
9
124
โรงเรียนดีประจำตำบล
34  30020075 บ้านดอนเกตุ
1
0
9
10
137
โรงเรียนดีประจำตำบล
35  30020175 สมานมิตรวิทยา
1
0
10
11
177
โรงเรียนดีประจำตำบล
36  30020150 บ้านหนองบุนนาก
1
0
20
21
385
โรงเรียนดีประจำตำบล
37  30020094 บ้านหนองม่วงหวาน
1
0
21
22
286
โรงเรียนดีประจำตำบล
38  30020130 บ้านหินดาด
1
0
18
19
350
โรงเรียนดีประจำตำบล
39  30020041 บ้านโคกพระ
1
0
7
8
117
โรงเรียนดีประจำตำบล
40  30020135 บ้านซับตะคร้อ
0
0
6
6
117
โรงเรียนดีประจำตำบล
41  30020039 วัดหนองนกคุ่ม
1
0
7
8
103
โรงเรียนดีประจำตำบล
42  30020170 บ้านด่านพัฒนา
1
0
5
6
50
โรงเรียนดีประจำตำบล
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด