HRIS@Korat2

ข้อมูลโรงเรียน>>
โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 47 โรงเรียน
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด
ที่ โรงเรียน ผอ. รอง ผอ. ข้าราชการครู รวม จำนวนนักเรียน ประเภท
1  30020066 บ้านบึงพระ
1
0
13
14
146
โรงเรียนขยายโอกาส
2  30020095 บ้านหนองม่วงใหญ่
1
0
13
14
128
โรงเรียนขยายโอกาส
3  30020045 บ้านหินโคน
1
0
12
13
149
โรงเรียนขยายโอกาส
4  30020126 บ้านสวนหอม
1
0
13
14
124
โรงเรียนขยายโอกาส
5  30020004 บ้านพระนารายณ์
1
0
12
13
127
โรงเรียนขยายโอกาส
6  30020035 บ้านหนองขาม
1
0
13
14
153
โรงเรียนขยายโอกาส
7  30020119 บ้านหลุ่งประดู่
1
0
13
14
188
โรงเรียนขยายโอกาส
8  30020155 บ้านหนองกระทุ่ม
1
0
13
14
138
โรงเรียนขยายโอกาส
9  30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญ
1
0
14
15
211
โรงเรียนขยายโอกาส
10  30020103 บ้านโนนทอง
1
0
14
15
143
โรงเรียนขยายโอกาส
11  30020085 บ้านละลม
1
0
16
17
291
โรงเรียนขยายโอกาส
12  30020169 บ้านพระพุทธ
1
0
13
14
136
โรงเรียนขยายโอกาส
13  30020057 บ้านหนองบอน
1
0
13
14
155
โรงเรียนขยายโอกาส
14  30020152 บ้านหนองไม้ไผ่
1
0
14
15
217
โรงเรียนขยายโอกาส
15  30020014 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
1
0
15
16
312
โรงเรียนขยายโอกาส
16  30020123 บ้านห้วยแคน
1
0
14
15
144
โรงเรียนขยายโอกาส
17  30020092 บ้านหัวทำนบ
1
0
15
16
171
โรงเรียนขยายโอกาส
18  30020156 บ้านบุกระโทก
1
0
16
17
258
โรงเรียนขยายโอกาส
19  30020040 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
1
0
16
17
285
โรงเรียนขยายโอกาส
20  30020059 บ้านหนองกก
1
0
15
16
303
โรงเรียนขยายโอกาส
21  30020140 บ้านลุงเขว้า
1
0
17
18
324
โรงเรียนขยายโอกาส
22  30020144 บ้านพระ
1
0
17
18
349
โรงเรียนขยายโอกาส
23  30020046 เสมาอุปถัมภ์
1
0
17
18
295
โรงเรียนขยายโอกาส
24  30020031 ชุมชนสว่างวิทยา
1
0
20
21
388
โรงเรียนขยายโอกาส
25  30020062 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
1
0
5
6
99
โรงเรียนขยายโอกาส
26  30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย
1
0
14
15
195
โรงเรียนขยายโอกาส
27  30020065 ชลประทานนาตลิ่งชัน
1
0
14
15
197
โรงเรียนขยายโอกาส
28  30020159 บ้านหนองสะแก
1
0
15
16
204
โรงเรียนขยายโอกาส
29  30020069 บ้านท่าอ่าง
1
0
14
15
211
โรงเรียนขยายโอกาส
30  30020114 บ้านหนองสาย
1
0
15
16
212
โรงเรียนขยายโอกาส
31  30020058 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
1
0
15
16
227
โรงเรียนขยายโอกาส
32  30020142 บ้านท่าตะแบก
1
0
15
16
239
โรงเรียนขยายโอกาส
33  30020060 ชลประทานบ้านกอโจด
1
0
15
16
244
โรงเรียนขยายโอกาส
34  30020127 บ้านแสนสุข
1
0
16
17
252
โรงเรียนขยายโอกาส
35  30020021 บ้านละกอ
1
0
15
16
267
โรงเรียนขยายโอกาส
36  30020077 บ้านปอพราน
1
0
16
17
297
โรงเรียนขยายโอกาส
37  30020151 เทียมนครวิทยา
1
0
17
18
316
โรงเรียนขยายโอกาส
38  30020145 บ้านสารภี
1
0
17
18
343
โรงเรียนขยายโอกาส
39  30020148 บ้านสว่างวิทยา
1
0
18
19
368
โรงเรียนขยายโอกาส
40  30020150 บ้านหนองบุนนาก
1
0
20
21
385
โรงเรียนขยายโอกาส
41  30020094 บ้านหนองม่วงหวาน
1
0
21
22
286
โรงเรียนขยายโอกาส
42  30020130 บ้านหินดาด
1
0
18
19
350
โรงเรียนขยายโอกาส
43  30020039 วัดหนองนกคุ่ม
1
0
7
8
103
โรงเรียนขยายโอกาส
44  30020170 บ้านด่านพัฒนา
1
0
5
6
50
โรงเรียนขยายโอกาส
45  30020078 บ้านหนองปรึก
1
0
8
9
97
โรงเรียนขยายโอกาส
46  30020098 วัดหนองนา
0
0
10
10
103
โรงเรียนขยายโอกาส
47  30020050 วัดพะโค
1
0
6
7
57
โรงเรียนขยายโอกาส
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด