HRIS@Korat2

ข้อมูลโรงเรียน>>
โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 47 โรงเรียน
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด
ที่ โรงเรียน ผอ. รอง ผอ. ข้าราชการครู รวม จำนวนนักเรียน ประเภท
1  30020004 บ้านพระนารายณ์
0
0
11
11
121
โรงเรียนขยายโอกาส
2  30020103 บ้านโนนทอง
1
0
10
11
128
โรงเรียนขยายโอกาส
3  30020155 บ้านหนองกระทุ่ม
1
0
14
15
139
โรงเรียนขยายโอกาส
4  30020045 บ้านหินโคน
1
0
13
14
140
โรงเรียนขยายโอกาส
5  30020035 บ้านหนองขาม
1
0
14
15
142
โรงเรียนขยายโอกาส
6  30020057 บ้านหนองบอน
1
0
12
13
144
โรงเรียนขยายโอกาส
7  30020066 บ้านบึงพระ
1
0
14
15
146
โรงเรียนขยายโอกาส
8  30020092 บ้านหัวทำนบ
1
0
14
15
172
โรงเรียนขยายโอกาส
9  30020119 บ้านหลุ่งประดู่
1
0
12
13
181
โรงเรียนขยายโอกาส
10  30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญ
1
0
15
16
183
โรงเรียนขยายโอกาส
11  30020114 บ้านหนองสาย
1
0
15
16
200
โรงเรียนขยายโอกาส
12  30020152 บ้านหนองไม้ไผ่
1
0
12
13
201
โรงเรียนขยายโอกาส
13  30020069 บ้านท่าอ่าง
1
0
15
16
202
โรงเรียนขยายโอกาส
14  30020159 บ้านหนองสะแก
1
0
15
16
208
โรงเรียนขยายโอกาส
15  30020142 บ้านท่าตะแบก
1
0
15
16
213
โรงเรียนขยายโอกาส
16  30020058 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
1
0
15
16
226
โรงเรียนขยายโอกาส
17  30020127 บ้านแสนสุข
1
0
16
17
243
โรงเรียนขยายโอกาส
18  30020060 ชลประทานบ้านกอโจด
1
0
16
17
245
โรงเรียนขยายโอกาส
19  30020040 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
1
0
15
16
247
โรงเรียนขยายโอกาส
20  30020021 บ้านละกอ
1
0
15
16
259
โรงเรียนขยายโอกาส
21  30020156 บ้านบุกระโทก
1
0
15
16
266
โรงเรียนขยายโอกาส
22  30020085 บ้านละลม
1
0
12
13
286
โรงเรียนขยายโอกาส
23  30020077 บ้านปอพราน
1
0
16
17
290
โรงเรียนขยายโอกาส
24  30020059 บ้านหนองกก
1
0
14
15
301
โรงเรียนขยายโอกาส
25  30020046 เสมาอุปถัมภ์
1
0
19
20
305
โรงเรียนขยายโอกาส
26  30020014 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
1
0
14
15
315
โรงเรียนขยายโอกาส
27  30020151 เทียมนครวิทยา
1
0
17
18
315
โรงเรียนขยายโอกาส
28  30020140 บ้านลุงเขว้า
1
0
16
17
323
โรงเรียนขยายโอกาส
29  30020144 บ้านพระ
1
0
16
17
342
โรงเรียนขยายโอกาส
30  30020145 บ้านสารภี
1
0
18
19
345
โรงเรียนขยายโอกาส
31  30020150 บ้านหนองบุนนาก
1
1
19
21
370
โรงเรียนขยายโอกาส
32  30020130 บ้านหินดาด
1
0
16
17
332
โรงเรียนขยายโอกาส
33  30020065 ชลประทานนาตลิ่งชัน
1
0
16
17
190
โรงเรียนขยายโอกาส
34  30020169 บ้านพระพุทธ
1
0
13
14
125
โรงเรียนขยายโอกาส
35  30020123 บ้านห้วยแคน
1
0
13
14
129
โรงเรียนขยายโอกาส
36  30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย
1
0
15
16
168
โรงเรียนขยายโอกาส
37  30020148 บ้านสว่างวิทยา
1
1
18
20
351
โรงเรียนขยายโอกาส
38  30020039 วัดหนองนกคุ่ม
0
0
7
7
103
โรงเรียนขยายโอกาส
39  30020031 ชุมชนสว่างวิทยา
1
1
20
22
372
โรงเรียนขยายโอกาส
40  30020062 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
1
0
5
6
79
โรงเรียนขยายโอกาส
41  30020094 บ้านหนองม่วงหวาน
1
0
18
19
257
โรงเรียนขยายโอกาส
42  30020098 วัดหนองนา
0
0
9
9
108
โรงเรียนขยายโอกาส
43  30020170 บ้านด่านพัฒนา
1
0
5
6
56
โรงเรียนขยายโอกาส
44  30020078 บ้านหนองปรึก
0
0
7
7
98
โรงเรียนขยายโอกาส
45  30020050 วัดพะโค
1
0
6
7
57
โรงเรียนขยายโอกาส
46  30020095 บ้านหนองม่วงใหญ่
1
0
12
13
110
โรงเรียนขยายโอกาส
47  30020126 บ้านสวนหอม
1
0
14
15
113
โรงเรียนขยายโอกาส
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด