HRIS@Korat2

ข้อมูลโรงเรียน>>
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 96 โรงเรียน
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด
ที่ โรงเรียน ผอ. รอง ผอ. ข้าราชการครู รวม จำนวนนักเรียน ประเภท
1  30020149 บ้านหนองไทร
1
0
3
4
61
โรงเรียนขนาดเล็ก
2  30020105 บ้านเมืองพลับพลา
1
0
3
4
62
โรงเรียนขนาดเล็ก
3  30020068 บ้านบึงไทย
0
0
3
3
63
โรงเรียนขนาดเล็ก
4  30020096 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
1
0
1
2
63
โรงเรียนขนาดเล็ก
5  30020146 บ้านยอกขาม
1
0
3
4
65
โรงเรียนขนาดเล็ก
6  30020133 บ้านสระมะค่า
1
0
4
5
85
โรงเรียนขนาดเล็ก
7  30020163 เพชรมาตุคลา
1
0
4
5
92
โรงเรียนขนาดเล็ก
8  30020154 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
1
0
5
6
101
โรงเรียนขนาดเล็ก
9  30020143 บ้านทุ่งหัวขวาน
1
0
1
2
19
โรงเรียนขนาดเล็ก
10  30020136 บ้านสระซาง
1
0
2
3
24
โรงเรียนขนาดเล็ก
11  30020015 บ้านทองหลาง
0
0
2
2
32
โรงเรียนขนาดเล็ก
12  30020141 บ้านหนองจาน
0
0
2
2
32
โรงเรียนขนาดเล็ก
13  30020138 บ้านใหม่สมบูรณ์
1
0
2
3
33
โรงเรียนขนาดเล็ก
14  30020076 บ้านดะแลง
1
0
2
3
34
โรงเรียนขนาดเล็ก
15  30020158 บ้านหนองลูกควาย
1
0
1
2
34
โรงเรียนขนาดเล็ก
16  30020080 วัดกุดสวาย
1
0
2
3
37
โรงเรียนขนาดเล็ก
17  30020033 บ้านโนนทะยุง
1
0
2
3
39
โรงเรียนขนาดเล็ก
18  30020070 บ้านกุดโบสถ์
1
0
3
4
42
โรงเรียนขนาดเล็ก
19  30020165 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
1
0
3
4
42
โรงเรียนขนาดเล็ก
20  30020153 บ้านสระมะค่า
0
0
3
3
43
โรงเรียนขนาดเล็ก
21  30020036 ราษฎร์บำรุง
1
0
2
3
44
โรงเรียนขนาดเล็ก
22  30020121 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
1
0
2
3
45
โรงเรียนขนาดเล็ก
23  30020120 บ้านโคกพลวง
0
0
2
2
46
โรงเรียนขนาดเล็ก
24  30020164 พิมานประชาสันต์
1
0
3
4
49
โรงเรียนขนาดเล็ก
25  30020063 บ้านโนนเพชร
1
0
3
4
50
โรงเรียนขนาดเล็ก
26  30020107 บ้านสระแก้ว
1
0
1
2
54
โรงเรียนขนาดเล็ก
27  30020122 บ้านหนองม่วง
1
0
3
4
54
โรงเรียนขนาดเล็ก
28  30020084 บ้านท่าตะเคียน
1
0
3
4
55
โรงเรียนขนาดเล็ก
29  30020174 วัดสลักได
1
0
3
4
55
โรงเรียนขนาดเล็ก
30  30020038 บ้านหนองแมว
1
0
3
4
57
โรงเรียนขนาดเล็ก
31  30020081 ชุมชนพลับพลา
1
0
4
5
62
โรงเรียนขนาดเล็ก
32  30020044 บ้านสวนปอ
1
0
4
5
63
โรงเรียนขนาดเล็ก
33  30020110 รักชาติประชาบำรุง
0
0
4
4
63
โรงเรียนขนาดเล็ก
34  30020083 บ้านคลองกลาง
1
0
4
5
64
โรงเรียนขนาดเล็ก
35  30020086 บ้านกุดจอกน้อย
1
0
3
4
64
โรงเรียนขนาดเล็ก
36  30020020 บ้านช่องโค
0
0
4
4
64
โรงเรียนขนาดเล็ก
37  30020176 อำนวยศิลป์สารกิจ
1
0
4
5
64
โรงเรียนขนาดเล็ก
38  30020022 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
1
0
4
5
66
โรงเรียนขนาดเล็ก
39  30020079 บ้านปรางค์
1
0
4
5
67
โรงเรียนขนาดเล็ก
40  30020097 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
0
0
4
4
68
โรงเรียนขนาดเล็ก
41  30020082 บ้านกอกวิทยา
1
0
4
5
72
โรงเรียนขนาดเล็ก
42  30020048 บ้านดอน
1
0
4
5
74
โรงเรียนขนาดเล็ก
43  30020073 บ้านโนนปอแดง
1
0
4
5
74
โรงเรียนขนาดเล็ก
44  30020179 บ้านหนองบัวโคก
1
0
4
5
76
โรงเรียนขนาดเล็ก
45  30020030 ขามสงเคราะห์
1
0
4
5
77
โรงเรียนขนาดเล็ก
46  30020104 บ้านโนนสำราญ
1
0
4
5
78
โรงเรียนขนาดเล็ก
47  30020072 บ้านหนองเสาเดียว
1
0
3
4
79
โรงเรียนขนาดเล็ก
48  30020116 บ้านเมืองรัง
1
0
4
5
79
โรงเรียนขนาดเล็ก
49  30020167 โนนตาวิทย์
1
0
4
5
79
โรงเรียนขนาดเล็ก
50  30020042 วัดหนองจอก
1
0
4
5
82
โรงเรียนขนาดเล็ก
51  30020139 บ้านถนนหัก
1
0
5
6
83
โรงเรียนขนาดเล็ก
52  30020047 บ้านหนองจระเข้หิน
1
0
5
6
84
โรงเรียนขนาดเล็ก
53  30020027 วัดหินมงคล
0
0
4
4
85
โรงเรียนขนาดเล็ก
54  30020010 บ้านโนนพฤกษ์
1
0
4
5
88
โรงเรียนขนาดเล็ก
55  30020134 บ้านหนองพลอง
1
0
5
6
91
โรงเรียนขนาดเล็ก
56  30020131 บ้านโคกสะอาด
0
0
5
5
92
โรงเรียนขนาดเล็ก
57  30020118 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
0
0
5
5
93
โรงเรียนขนาดเล็ก
58  30020067 บ้านท่าลาดขาว
1
0
4
5
94
โรงเรียนขนาดเล็ก
59  30020100 บ้านตะโก
1
0
5
6
96
โรงเรียนขนาดเล็ก
60  30020111 บ้านกระทุ่มแท่น
1
0
5
6
97
โรงเรียนขนาดเล็ก
61  30020019 บ้านโนนตาพรม
0
0
5
5
101
โรงเรียนขนาดเล็ก
62  30020161 บ้านกรูด
1
0
6
7
101
โรงเรียนขนาดเล็ก
63  30020071 บ้านดอนพราหมณ์
1
0
5
6
103
โรงเรียนขนาดเล็ก
64  30020168 บ้านกันผม
1
0
6
7
103
โรงเรียนขนาดเล็ก
65  30020112 บ้านตะแกรง
1
0
6
7
105
โรงเรียนขนาดเล็ก
66  30020026 บ้านโคกสำโรง
1
0
5
6
107
โรงเรียนขนาดเล็ก
67  30020056 บ้านตูม
1
0
6
7
109
โรงเรียนขนาดเล็ก
68  30020013 หนองพลวงพิทยา
1
0
6
7
110
โรงเรียนขนาดเล็ก
69  30020006 วัดหนองบัวยอดแก้ว
1
0
5
6
112
โรงเรียนขนาดเล็ก
70  30020135 บ้านซับตะคร้อ
1
0
5
6
114
โรงเรียนขนาดเล็ก
71  30020012 บ้านหนองนกกวัก
1
0
6
7
118
โรงเรียนขนาดเล็ก
72  30020039 วัดหนองนกคุ่ม
0
0
7
7
103
โรงเรียนขนาดเล็ก
73  30020125 บ้านห้วยปอ
1
0
6
7
91
โรงเรียนขนาดเล็ก
74  30020061 บ้านโจด
1
0
6
7
93
โรงเรียนขนาดเล็ก
75  30020001 ไทรทอง
1
0
6
7
94
โรงเรียนขนาดเล็ก
76  30020157 บ้านคลองสารเพชร
0
0
5
5
100
โรงเรียนขนาดเล็ก
77  30020108 บ้านหนองชุมแสง
1
0
5
6
74
โรงเรียนขนาดเล็ก
78  30020062 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
1
0
5
6
79
โรงเรียนขนาดเล็ก
79  30020132 บ้านตะคร้อ
1
0
5
6
79
โรงเรียนขนาดเล็ก
80  30020052 บ้านบิง
0
0
4
4
58
โรงเรียนขนาดเล็ก
81  30020017 วัดเหมสูง
1
0
8
9
110
โรงเรียนขนาดเล็ก
82  30020023 อรพิมพ์วิทยา
0
0
7
7
119
โรงเรียนขนาดเล็ก
83  30020171 ภูทองวิทยา
0
0
3
3
21
โรงเรียนขนาดเล็ก
84  30020003 บ้านทรัพย์เจริญ
0
0
2
2
27
โรงเรียนขนาดเล็ก
85  30020074 บ้านโค้งกระโดน
1
0
3
4
30
โรงเรียนขนาดเล็ก
86  30020037 สามัคคีวิทยา
1
0
3
4
34
โรงเรียนขนาดเล็ก
87  30020089 บ้านซ่าเลือด
0
0
3
3
36
โรงเรียนขนาดเล็ก
88  30020090 บ้านโนนขี้ตุ่น
0
0
2
2
37
โรงเรียนขนาดเล็ก
89  30020128 บ้านหนองโสน
0
0
1
1
9
โรงเรียนขนาดเล็ก
90  30020025 บ้านโกรกไม้แดง
0
0
2
2
15
โรงเรียนขนาดเล็ก
91  30020170 บ้านด่านพัฒนา
1
0
5
6
56
โรงเรียนขนาดเล็ก
92  30020078 บ้านหนองปรึก
0
0
7
7
98
โรงเรียนขนาดเล็ก
93  30020093 บ้านจอมศรี
0
0
4
4
35
โรงเรียนขนาดเล็ก
94  30020050 วัดพะโค
1
0
6
7
57
โรงเรียนขนาดเล็ก
95  30020024 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา (สาขาหนองบัวขาว)
0
0
0
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
96  30020091
0
0
0
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด