HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020179@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 06-3626-9747
thammarat.ra@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  76 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  38.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  18.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางวิลาวรรณ์ แตงกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายนรินทร์ คำกายปรง ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.สุภิญญา เพ็งวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวสุชาวดี จำลองมุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นายชูเกียรติ แผลงสูงเนิน นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
3. นางสาวนันทนา หนุนกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่