HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)


ที่ตั้ง  หมู่ 7 โสงหนองบัว ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020178@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐณัฐ เกรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1977-5306
ผู้บริหารและครู  9 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  133 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 1
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายฐณัฐ เกรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นายทวีชัย ทวีทรัพย์อาภรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.นฤทัย เทศเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นายต่วน ข้องนอก ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางสุภาวดี พรมมา ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.ศุภิสรา ฉิมนอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. นางบุญเรือน นันกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
8. น.ส.สาวิตรี สินธศักดิ์สิริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
9. น.ส.พิชชาพร กิ่งโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวธารา อ่อนทองหลาง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวพรบุญ นาคเม้า พนักงานราชการ

แผนที่