HRIS@Korat2

โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ


ที่ตั้ง  หมู่ 5 สวาสดิ์ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000 อีเมล : 30020176@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ แจ้งไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  64 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  35.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายเทวินทร์ แจ้งไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.สมพิศ สายไพศรี ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางแสงอรุณ รัตนศฤงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.จรวยพร เติมขุนทด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.วรรณนภา เปล้ากระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางชัญญา ด้วงนิล ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
2. นายวิชิต รัตนพลแสน นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่