HRIS@Korat2

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 12 โพธิ์น้อย ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000 อีเมล : 30020175@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  174 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางเนตรชนก ทรวงโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางบุญเรือน บัวแดง ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.เฟื่องฟ้า เมฆฉาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. นางดรุณี เนตรพล ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นางเมษยา ชูชาติ ครู ชำนาญการ
7. นางปิ่นทอง เนตรกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
8. น.ส.จุฬาภรณ์ ลุนจันดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
9. น.ส.สุดารัตน์ ประมุลจะนัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
10. น.ส.ธนาภรณ์ กลายกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวชฎาธาร คำสุภาพ บุคลากรวิทยาศาสตร์
2. นางพูนศรี ข้องนอก ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
3. นางโสมนัส เผื่อนงูเหลือม ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
4. นายคึกฤทธิ์ เปลี่ยนโพธิ์ นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่