HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดสลักได


ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านสลักได ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000 อีเมล : 30020174@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 06-4457-2719
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  55 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  25.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  5.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางเดือนเพ็ญ เจียกงูเหลือม ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางธัญลักษณ์ เทียนงูเหลือม ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางสมพร จันทร์พรม ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายอนุชา จันขุน นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวธันย์ภัคนันท์ ขำโพธิ์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่