HRIS@Korat2

โรงเรียนภูทองวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านเขว้า ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020171@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  21 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางอัญชลิกา บุตตะกะ ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นางชนินพร แก้วมาพะเนา ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายศักดิ์อนันต์ จั้นอรัญ ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายเปรม พวงแก้ว นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางวรรณิษา จำกอง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่