HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา


ที่ตั้ง  หมู่ 7 ด่านกะตา ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020170@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐเมธ พรมวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-6877-1653
setthamet.ph@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  56 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  6.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 2
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายเศรษฐเมธ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางอุดมรัตน์ ปุงมา ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางวัชรา สลางสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางกุหลาบ สุวรรณะ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางขวัญเมือง ดอกคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายณฐภัค สุวรรณทา ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวนิตยา พรมกลัดพะเนา ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่