HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกันผม


ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านกันผม ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020168@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-9232-9006
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  103 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  0.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 2
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.อรพรรณ ลามีนนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.อสมาภรณ์ ระงับพิศม์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นางพันนิดา กุมภะ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.สุริษา ฤทธิ์ถาพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.ฉัตรทริกา จีบโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.สุรีพร กัณหา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางนุชนาฏ ทับจะบก พนักงานราชการ
2. นางอารีรัตน์ ไกรคุ้ม พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3. น.ส.ขนิษฐา กุลงูเหลือม ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
4. นายอวิรุฑ รอดสวัสดิ์ นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)

แผนที่