HRIS@Korat2

โรงเรียนโนนตาวิทย์


ที่ตั้ง  หมู่ 1 ขาม ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020167@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวาล สุดเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-8583-0019
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  79 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  21.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  1.70 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายชวาล สุดเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. น.ส.สุภาภรณ์ ตีบจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นายดำรงชัย ทองพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.วราลักษณ์ สิงห์นอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.สุภาพร พินศิริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายบรรพต สังเกตุ พนักงานราชการ
2. นางนาถติยา เชาว์มะเริง บุคลากรคณิตศาสตร์
3. นายประสิทธิ์ วังสงคราม พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4. นายภัทรพงศ์ ดุลย์ขุนทด ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่