HRIS@Korat2

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ


ที่ตั้ง  หมู่ 5 หนองบัวรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020165@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 06-2749-9362
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  42 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  22.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  2.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางสมมาท เนียมสูงเนิน ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางแฉล้ม ทรวงโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางพรรณพัชร เจริญสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประจวบ ทองนาค ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวดารารัตน์ ถิ่นทองหลาง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)
3. นายทรงพล แซ่เล็ก พี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ 9000)

แผนที่