HRIS@Korat2

โรงเรียนพิมานประชาสันต์


ที่ตั้ง  หมู่ 15 พิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020164@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ ชวนขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 06-3765-8181
sutthiruk.ch@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  49 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุทธิรักษ์ ชวนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.วันวิสา นามดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
3. นายธิษกานต์ นามวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
4. นายชาคริต รอดชัยภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายแฉล้ม ทนกระโทก นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นายอรรถวิทย์ กลิ่นถาวร ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่