HRIS@Korat2

โรงเรียนเพชรมาตุคลา


ที่ตั้ง  หมู่ 13 บ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020163@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-7965-4835
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  92 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  22.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  1.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 1
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายนิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางพิธพร เกษมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.สมใจ สืบปรุ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางสายรุ้ง ประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางวัชรีพร ดวงกันยา ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่